Saturday, July 20, 2024

လၵ်းၸဵင်ပိူင်တိုဝ်းၵမ်သိုဝ်ႇလႄႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ

Must read

ၸဵမ်မိူဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇသေယဝ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵႃး ပႃးၸဵမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ တင်းမူတ်း တင်းသဵင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယွင်ႇမဝ်းၵႂင်ၵႃးၸွမ်း ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဢၼ်လီလႄႈ ဢၼ်ဢမ်ႇလီ၊ ၶၢဝ်ႇ ငၢဝ်း ဢၼ်ၸႂ်ႈလႄႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ဢၼ်ၽိတ်းလႄႈ ဢၼ်ပွမ် ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ မၼ်းၶူၼ်းၵဝ်းယုင်ႈယၢင်ႈၵၼ် သေယဝ်ႉ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းႁဝ်း သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ် မဝ်းသေ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး တေၸၢင်ႈမီးၽွၼ်းၸႃႉၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်မႃး ဢၼ်ဝႃႈၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်းတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄၵၼ်။

ႁိုၼ်းၵႃယၢင်း

ပေႃးဝႃႈတီႈငၢႆႈမၼ်းတႄႉၵေႃႈ မၼ်းတေဝႃႈ မီႊတီႊယိူဝ်ႊMedia  ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈ ပရေႃႊပိူဝ်ႊၵႅၼ်ႊတိူဝ်ႊ Propaganda ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသူၼ်း ႁူၺ်းၼၼ်ႉ မၼ်းပိူင်ႈဢီႈသင်ၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ပီ 2021 လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 1 ဝၼ်းမႃး ပေႃးဝႃႈ မိၼ်း ဢွင်ႇလၢႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈၵမ်ဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်ၶဝ်ဝႆႉ ပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇသေ ယဝ်ႉ။ သိုပ်ႇၶိုင်ႁဵတ်းၼၼ်ႉ ပႃးၸဵမ်လွင်ႈၸီႉသင်ႇယိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်။

- Subscription -

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶဝ် ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူႉ ငိၼ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်း လွင်ႈၶဝ် ႁုပ်ႈၵမ်ဢႃႇၼႃႇ လူၺ်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၼၼ်ႉလႄႈ ပွင်ႇ ဝႃႈ ႁုပ်ႈၵမ်ဢႃႇၼႃႇၵေႃႈ လၵ်ႉမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၵမ်းလဵဝ်သေ သၢႆၼႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်း Social Media ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ဢိၼ်ႊ ထိူဝ်ႊၼႅတ်ႊ၊ တေႊတိူဝ်ႊ၊ ၾူၼ်း ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တတ်းၶၢတ်ႇပႅတ်ႈတင်းသဵင်ႈ။

ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶွမ်ႈသၢၼ်းတေႃႇၶဝ်မႃး ပေႃးဝႃႈၼႆ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယိုင်ႈ ၶႅၼ်း ငိၼ်းၵူဝ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလၢမ်းၽႄႈသေယဝ်ႉ ။ လမ်းႁႃတီႉၺွပ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ၊ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈယႃႉလူႉႁွင်ႈလုမ်းၶၢဝ်ႇ ၼပ်ႉ သွၼ်ႇပဵၼ် ၽူႈၶဵၼ်သေ ႁဵတ်းမိူၵ်ႈႁဵတ်းလိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈသမ်ႉ ၸီႉသင်ႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်မီး ၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၶွၼ်ႉတဝ်ႉၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉ မျႃႉဝတီႇ၊ MRTV ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ  ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႇ သူၼ်းႁူၺ်း ၶတ်းၸႂ်ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း တေႁၼ်လီတီႈၶဝ်။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ပိၼ်ႇၶၢဝ်ႇ၊ လၵ်ႉၶၢဝ်ႇ၊ လႅၼ်ၶၢဝ်ႇ၊ မၢပ်ႇၶၢဝ်ႇ၊  မွတ်ႇၶၢဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁူႉ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ လၢမ်း၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁၼ်လႆႈ လွင်ႈပဵၼ်တႄႉ မီး တႄႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ လၵ်ႉၶၢဝ်ႇ မွတ်ႇၶၢဝ်ႇသေယဝ်ႉ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ၽၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇ သူၼ်းႁူၺ်း လိင်ႉလႅၼ်တဵၵ်း တဵင်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်လၢႆးၵၢၼ် ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ သိုၵ်းသိူဝ်ၶဝ် ဢၼ်ၶဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၼၼ်ႉ။

ႁူမ်ႈဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းပၢၼ်သိုၵ်း ၼဝတ ၼဢၽ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ၼမ် ၵူၺ်း လပ်ႉပႅတ်ႈၶၢဝ်ႇဢၼ်ပဵၼ်တႄႉ မီး တႄႉသေ သမ်ႉၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၶဝ်လီ လွင်ႈၶဝ်ၵျႃႉ ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ႁႂ်ႈပေႃးလိင်ႉလႅၼ် ပႅတ်ႉမၢပ်ႇ ဢဝ်သီလမ် ႁဵတ်း သီၶၢဝ်၊ ဢဝ်ၶၢဝ်ႇႁွင်ႇႁဵတ်းၶၢဝ်ႇၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈႁၼ်မီးမႃးၼမ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်မႃးၼႂ်းပၢၼ်သိုၵ်းမဢလ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ တိုၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ပိူင် တိုၼ်းဢမ်ႇမီး Ethic လပ်း ႁူလပ်းတႃ ပႅတ်ႉလႅၼ်မၢပ်ႇၽၢမ်း လိင်ႉလူၵ်ႈယူႇတင်းပိုၵ်းယဝ်ႉ။ မိူၼ်တင်းဝႃႈ တေလႆႈၼပ်ႉပိၼ်ႈၽူၼ်သေယဝ်ႉ ထွမ်ႇ ငိၼ်းတူၺ်း ၸင်ႇလီဢဝ် ထိုင်ၵႂႃႇၸၼ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶိုင်ႁဵတ်းမိူၵ်ႈယူႇၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ ၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈသမ်ႉ မီးမႃး ၵူၼ်းလဵၼ်ႈၶၢဝ်ႇ ၼမ်လိူင်ႇမႃး။ မိူဝ်ႇတႄႇႁဵတ်း ၸွမ်း လဵၼ်ႈၸွမ်းၶၢဝ်ႇဢၼ်ၸႂ်ႈမၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမၼ်းၵူၺ်း။ ၵမ်း လိုၼ်းမႃး ၽိူဝ်ႇဝႃႈ လႆႈႁၼ်ၶၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ပႅတ်ႉယူႇ မၢပ်ႇယူႇ လိင်ႉယူႇ လႅၼ်ယူႇ တိၵ်းတိၵ်းမႃးၼႆ တၢမ် တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ သမ်ႉၶိုၼ်း ဢဝ်မိုတ်ႈယၢမ်ႈၸွမ်း လွင်ႈႁဵတ်းၶၢဝ်ႇပွမ် ႁဵတ်းၶၢဝ်ႇၽၢင်း ႁဵတ်းၶၢဝ်ႇလိုပ်ႈ ႁဵတ်း ၶၢဝ်ႇလႅၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃး။

ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၽေးယႂ်ႇလူင်တႄႉတႄႉ ၶၢဝ်ႇၼိုင်ႈႁူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈလႂ် ပဵၼ် လွင်ႈသင် ပဵၼ်ယၢမ်းလႂ် ပဵၼ်ဝၼ်းလႂ် ပဵၼ်တီႈလႂ် ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင် ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈမီး တေလႆႈၼႄလႆႈသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်မၼ်း၊ တေ လႆႈယိုၼ်ယၼ်မၵ်းမၼ်ႈလႆႈၵွၼ်ႇ တေၸႂ်ႈၶၢဝ်ႇတႄႉ လၢမ်းလိမ်းႁဵတ်းဢဝ်တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပွင်ႇၸႂ်လႅင်းၸႂ်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉယူႇ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈတင်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈပွင်ႇၸႂ်လႅင်းၸႂ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈၵေႃႉၼႆႉ မၼ်းထုၵ်ႇလီလႆႈပဵၼ် တိုၼ်းတေလႆႈပဵၼ် ၵူၼ်းၶၢဝ်ႇၵူႈၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈလႂ် ၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈၵေႃႉ ပဵၼ်လႆႈၵူၼ်းၶၢဝ်ႇၵူႈၵေႃႉၸင်ႇ လွင်ႈမိပ်ႇငႅၼ်း၊ တဵၵ်း တဵင်၊ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်၊ လွင်ႈဢထမ်ႇမ ဢမ်ႇၸွမ်းတြႃးတေၸၢင်ႈဝၢႆးႁၢႆၵႂႃႇ ။ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈႁၢႆၵႂႃႇၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇ ႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈထႅင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းတေၸၢင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈလႆႈ။

ပွင်ႇဝႃႈ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းၶၢဝ်ႇၵူႈၵေႃႉၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ ပေႃးဝႃႈဢၼ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယႂ်ႇမႃး ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်မႃး ၽႄႈ တိူၼ်းမႃး လွင်ႈဢမ်ႇတြႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ တေ ၸၢင်ႈႁၢႆၵႂႃႇ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ တင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ သမ်ႉတေမီးထႅင်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈၾၢင်ႉၼၼ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈထၢင်ႇႁၢင်ႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇ၊ ထၢင်ႇ ႁၢင်ႈလၢတ်ႈဢွၵ်ႇ၊ ထၢင်ႇႁၢင်ႈလီႁၼ် ဢဝ်ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းမီးယူႇၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵၢၼ်မီႊ တီႊယိူဝ်ႊ ဢၼ်ဝႃႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႆႉၵေႃႈ သမ်ႉတေလႆႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင် မီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈထႅင်ႈ။

တီႈၼႆႈ ဢၼ်လီလႆႈၾၢင်ႉတႄႉ မီႊတီႊယိူဝ်ႊဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်း ၼိုင်ႈ မၼ်းတေမီး ပရေႃႊပိူဝ်ႊၵႅၼ်ႊတိူဝ်ႊ ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႇသူၼ်းႁူၺ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။

မီႊတီႊယိူဝ်ႊၼႆႉ မၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈတူၺ်းၼႃႈၽႂ် မၼ်းတေဢမ်ႇတူၺ်းသုင် တူၺ်းတႅမ်ႇ၊ မၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈ လိူၵ်ႈၽူႈ ႁၵ်ႉလႄႈ ၽူႈၸင်း မၼ်းၵူၺ်းတေလႆႈ တိုဝ်းၸွမ်းပိူင်ပဵၼ်တႄႉ မီးတႄႉမၼ်း ။ပေႃးတင်းဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇလီႁူႉၸွမ်း ႁၼ်ၸွမ်း ၊ ႁူႉၸွမ်းႁၼ်ၸွမ်းယဝ်ႉ တေၸၢင်ႈဝႄႈ တေၸၢင်ႈပၢၵ်ႈတေၸၢင်ႈႁႃ ႁၼ်လႆႈတီႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်း ၸိူင်ႉၼၼ်သေ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၼႃႈတီႈ၊ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၽူႈၵူၼ်းသေ တၵ်းတေလႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ လၢတ်ႈဢွၵ်ႇ၊ ထၢႆႇဢွၵ်ႇယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပိၼ်ႈၽူၼ်တင်းဢၼ်ၼႆႉသေ ၼႃႈၵၢၼ်ၸုမ်းႁဵတ်းၾၢႆႇၶၢဝ်ႇ ပရေႃႊပိူဝ်ႊၵႅၼ်ႊတိူဝ်ႊ ၼၼ်ႉတႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပိူၼ်ႈ တေႁၼ်လီၸုမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ပိူၼ်ႈတေႁၼ်လီ ၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေယဝ်ႉ ယူႇၾၢႆႇၼိူဝ်မႅၵ်း မႅၵ်းသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သူၼ်းႁူၺ်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁၼ်လီတီႈႁဝ်းၵူၺ်း မၼ်းပိူင်ႈၵၼ်တင်း လၢႆးၵၢၼ်မီႊတီႊယိူဝ်ႊသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းသွင်ဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁူႉႁၼ် ၸႅင်ႈလႅင်းလီၼႆၸိုင် ယွၼ်ႉၸင်းၵၼ်လႄႈသင်၊ ယွၼ်ႉသူၺ်ႈမိင်ႈၵၼ်လႄႈသင်၊ ယွၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်လီတီႈၵၼ်လႄႈသင်၊ ၼႂ်း ၵႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ တေမီးမႃး လွင်ႈလႅၼ်ၶၢဝ်ႇ လိင်ႉၶၢဝ်ႇသေယဝ်ႉ သွင်ၾၢႆႇ သႄႉၵၼ် ၼႄးၵၼ် မၢပ်ႇၵၼ် လၼ်ႇသူၼ်ႈ ၵၼ် ထိုင်တီႈၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ပဵၼ်ယႂ်ႇမႃး ႁဝ်းၶႃႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ တင်းၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ လွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈထမ်းတြႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈႁၢႆၵႂႃႇ။

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈ ထမ်းတြႃးလွင်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ၊ လွင်ႈတဵင်ႈ ထမ်းၼၼ်ႉ ႁၢႆဝၢႆးယဝ်ႉၼႆၸိုင် လွင်ႈ ပိၼ်ႇပၢႆႇယုမ်ႇယမ်ၵၼ် တေၸၢင်ႈႁၢႆၸွမ်းၵႂႃႇ ပေႃးဝႃႈလွင်ႈပိၼ်ႇပၢႆႇယုမ်ႇယမ်ၵၼ် ႁၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼပ်ႉထိုဝ် ၵၼ်ယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်မႃး တႃႇတေၶိုၼ်ႈထႅင်ႈၶၵ်ႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ လွင်ႈၶွတ်ႇ လိူတ်ႈၵၼ် လွင်ႈဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉ သဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းတေ ယၢပ်ႇယဵၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လွင်ႈသႄႉၵၼ် ၼႄးၵၼ် မၢပ်ႇၵၼ် လွင်ႈလႅၼ်ၵၼ် လွင်ႈလၼ်ႇသူၼ်ႈ ၵၼ် ယႂ်ႇၼမ်ၵိုၼ်းၽႄႈမႃးယဝ်ႉ ၼႆၸိုင် လွင်ႈပဵင်းၸင်းၵၼ်ၵေႃႈ တေယႂ်ႇၵႂၢင်ႈမႃး လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်းၵၼ် လွင်ႈ မေႃႁၵ်ႉပႅင်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တေယွမ်းဢေႇၵႂႃႇ မဵတ်ႉတႃႇတြႃးတေဢမ်ႇမီးမႃး ပေႃးဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်ၸိုင် ပိူဝ်ႈတႃႇ ၶိုင်သၢင်ႈ ဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်ၵူၺ်းသေ ဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႄႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်း လွင်ႈၼႃႈဝၢၼ်ႈ တႃ မိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႉ တေၸၢင်ႈႁႅင်းဢေႇၵႂႃႇ။

ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ယူႇ ၸုမ်းတိုၵ်းတေႃးၼင်ႇၵၼ်လႄႈသင် ၸုမ်းတႆး လႄႈ တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈသင် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈၼႃႈထႃႈပၢႆ ဢၼ်တေၸၢင်ႈပဵၼ် မႃး ထႅင်ႈ လွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵၼ်တင်းၸုမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် တေၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃးယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း။

ပေႃးသိုပ်ႇပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ မီႊတီႊယိူဝ်ႊသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢဝ်ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးတင်းဝႃႈ ႁဝ်းမီးႁႅင်း ဢိူဝ်ႈ ႁဝ်းမီးၵူၼ်းဢိူဝ်ႈ ႁဝ်းမီးငိုၼ်းဢိူဝ်ႈ တင်ႈထႅင်ႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ပွႆႇထႅင်ႈ ၵူၼ်းၶၢဝ်ႇထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်းလွင်ႈၽၢမ်း လွင်ႈမၢပ်ႇ လွင်ႈလႅၼ် လွင်ႈလိင်ႉၵၼ် လၼ်ႇသူၼ်ႈၵၼ် ပိၼ်ႇပၢႆႇႁဵတ်း တေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းလၢႆးၼၼ်ႉၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်းၼႆ လွင်ႈပဵၼ်ထမ်းတြႃး တေၸၢင်ႈႁၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်တႆးဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ထမ်းတြႃးတေဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။

ၾိင်ႈယၢမ်ႈဢၼ်ၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မၼ်းၵိူတ်ႇၽႄႈ လိူင်ႇၼမ်မႃး ၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းတႆး ၵေႃႈ သရေႇၼႃႈတႃၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်း ၼႆႉ ၸၢင်ႈတေတူၵ်းပႃးၵႂႃႇ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၽႄးၶဵၼ်လူင် ပိူဝ်ႈတႃႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸိူဝ်းပဵၼ်သႅၼ်း ႁုၼ်ႈမႂ်ႇသေ သိုပ်ႇမႃး ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းဢၼ်သိုပ်ႇမီးမႃးထႅင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈၼႃႈလဵၵ်ႉတႃ တမ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၸၢဝ်း ၶိူဝ်းပိူၼ်ႈလႄႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၵမ်ႇၽႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵူႈမူႇ ၵူႈၸုမ်း ၵူႈၾၢႆႇၵူႈလၢႆႇ မေႃႁၵ်ႉပႅင်းလွင်ႈထမ်းတြႃး လွင်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၼၼ်ႉသေၵမ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈပၢမ်ႉၵၼ် ႁူၺ်းၵၼ် မေးၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ ယွၼ်းပိုတ်ႇပၢၵ်ႈ ၶႆႈၼႄ ပၢႆးၼႄတၢင်းႁၼ် ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈသေ ႁႂ်ႈလႆႈၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

13/6/2021

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း