ၸဝ်ႈၶွင် Local Café and Bar မူႇၸေႊ ထုၵ်ႇၸွႆးတြႃး 505 (က)

0
165

ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇလေး ၸဝ်ႈၶွင် Local Café and Bar ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တီႉၺွပ်း ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ လူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505 (က)။

ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇလေး ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉ Local Cafe and Bar မူႇၸေႊ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉယဝ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်း MRTV

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/6/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်း ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇလေး ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းယေးမၼ်းၸၢႆးသေတီႉၺွပ်းတူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ။  

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 9/6/2021 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ MRTV ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပလိၵ်ႈၵူတ်ႇသွၵ်ႈႁိူၼ်း ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇလေး ထူပ်းႁၼ်ပႃးမၢၵ်ႇပွမ်း 3 လုၵ်ႈလႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈၼႆသေ  ပိုတ်ႇလိူင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း လူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505 ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈယၢမ်းၶဝ်မႃး သွၵ်ႈႁိူၼ်း မႃးတီႉၺွပ်းမၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ႁၼ်မၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈၶႂ်ႈတွင်ႈထၢမ်ၼႆသေႁွင်ႉၵႂႃႇၵူၺ်း။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶိုၼ်းမႃးသွၵ်ႈထႅင်ႈ။ ၽိူဝ်ႇၶဝ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ ၶဝ်ၼႄးဝႃႈ ႁၼ်မၢၵ်ႇပွမ်းထႅင်ႈ 2 လုၵ်ႈလႄႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈ 1 လုၵ်ႈ၊ ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇလေးၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၼႂ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 8 ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် King Bar ၵေႃႈ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းသေ မႃးတီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် မီးဝႆႉတီႈလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇသင်ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

“တင်ႈတႄႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း တူဝ်ၵႂႃႇသေ ၸွႆးတြႃးမတ်ႇတႃ 505 (က) ၼႆႉ မီးဢမ်ႇယွမ်း 40 ၵေႃႉယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ AAPP ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 130 ဝၼ်း မႃး ၼႆႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 10/6/2021 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း 860 ၵေႃႉ၊ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းသမ်ႉ 5,969 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်ထုၵ်ႇသင်ႇတီႉၺွပ်းမီး1,936 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ