မိူင်းသၢတ်ႇ တီႈထၢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၵ်းသဝ်း ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း

0
272

ႁၼ်မၢၵ်ႇမႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မိူင်းသၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႇႁႄ။

မၢၵ်ႇ ဢၼ်ထူပ်းႁၼ် တီႈၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် မိူင်းသၢတ်ႇ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်း သၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  ။

ၸၢႆးသႅင် ၵူၼ်း မိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ် ၼႂ်းၵႄႈႁူင်းသဝ်း ၶျိၼ်းတုၼ်း လႄႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ။ မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႆၵႂႃႇတင်းၼၼ်ႉသေၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်၊ ၼႅတ်ႈ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ။ တင်းလင်ၼၼ်ႉသမ်ႉမီး တပ်ႉ BE လႄႈ ယူႇတီႈတပ်ႉၼၼ်ႉ မႃးသိမ်းဢဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ၵေႃႉလႂ်ႁဵတ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ၊ ဝၢႆးလင်ၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ၼႆႉ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ယွၼ်ႉလူၺ်ႈမၢၵ်ႇၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ။  

“တေမီးၽႂ်ႁတ်းႁဵတ်း တီႈမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉ လိူဝ်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ/ ပလိၵ်ႈၶဝ် ။ ၵွပ်ႈဝႃႈၸွမ်းၵိဝ်ႇ တၢင်းၵူတ်ႉ ၵူႈတီႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵႃႈ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ပႃးၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းသေ ပႂ်ႉဝႆႉၵူႈတီႈ ၵူႈတၢင်း ၼိုင်ႈတီႈလႂ် 3-4 ၵေႃႉ ။ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တေဢဝ်တိုဝ်ႉ တၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ ၵႂႃႇႁဵတ်း မွင်းပိူၼ်ႈတူင်ႉဢိတ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း ၶဝ်ပေႃးပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းယဝ်ႉ သိုၵ်း/ပလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ”- ၸၢႆးသႅင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

တီႈမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇမီးပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေတႃႉ  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇပွၵ်ႈၼႆႉ လႅပ်ႈပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈႁႃတၢင်း တၢင်ႇၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ဝႃႈၼႆ။  

“မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ယူႇယဵၼ်ယဵၼ်ၵၼ်ၵူၺ်း ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႈ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇၼႄ ဢမ်ႇ ၵႂႃႇသုၵ်ႉသၵ်ႉ၊ သုၵ်ႉယုင်ႈသင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၶဝ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသင် တႃႇတေၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်း မိူင်း သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးပိူၼ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆ ၶဝ်ဢၢင်ႈမီးလွင်ႈတၢင်းသေလွင်ႈလွင်ႈ ႁဵတ်းမိူၼ်ၾႆးမႆႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၵိူတ်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးသေ ၶဝ်ၵေႃႈ တေၵေႃႈ ထၢင်ႇထိူမ်ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းၼႆႉသေ ထၢင်ႇႁၢင်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈၼႃႇ လၢႆးတၢင်းၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းတႄႉ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁၼ်မၢၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇႁတ်းဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈ- မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉမႃး ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီး လွင်ႈၼိမ်ယဵၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႆႉမီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇ၊ ႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းမႃးၵေႃႈမီးၼမ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၵူၼ်းၸူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼမ်လိူင်ႇမႃး။ ပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇပၼ် ထႅင်ႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ