ဝၢၼ်ႈတႆး ပၢႆႈၽေးၵုင်းၵျေႃႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ

0
465

ဝၢၼ်ႈတႆး သုၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵုင်းၵျေႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 600 ပၢႆ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ။

Photo SHAN/ ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် တီႈဝၢၼ်ႈတႆး ၵုင်းၵျေႃႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/5/2021 တီႈဝၢၼ်ႈတႆး ပၢႆႈၽေး (ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျေႃႇ) လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် တူင်ႇဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ မီးၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်း လူင် ပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၸုမ်းၶူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸဝ်ႈသင်ၶတႆး ၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇၸေႃးတိၵ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉပဵင်းလူင် ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ႇၺႃႇ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉၾႃႉ ဝဵင်းဢိၼ်းလႄႈ ဢိၵ်ႇၸဝ်ႈသင်ၶလၢႆဝတ်ႉ လၢႆၵျွင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပဵင်းလူင် ၶဝ်ႁူမ်ႈ  ။

ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးၵုင်းၵျေႃႇၼႆႉ ၶူးၸၢႆးဝိၸိတ်ႇ  ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ တႄႇၸတ်းပူင်သွၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/4/2021 – 9/5/2021 မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်းမူတ်း 57 ၵေႃႉ။ ၶူးသွၼ်မေႃသွၼ်သမ်ႉ မီး 13 ၵေႃႉ။    ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျေႃႇၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီ ပီၼႆႉ ၸႅၵ်ႇ ဝႆႉ 5 ၸၼ်ႉႁဵၼ်းသေ ပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။  

ပၢင်လူင်းပၢင်သွၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ သင်ၶ ၸဝ်ႈၶူးလၢႆတူၼ်ဢိၵ်ႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်း လူင်မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ႁႅင်းၸုမ်းၶူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မွပ်ႈပၼ်သူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇဢိၵ်ႇပႃးမီးလွင်ႈမွပ်ႈ ပၼ်ဝႂ်ယဝ်ႉ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း သွၼ်တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် တင်းသဵင်ႈ။ မီးတၢင်းၵႃႈပၢၼ်မႂ်ႇ ၸုမ်းၶူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း မူၼ်ႈၸႂ်၊ လဵင်ႉလူၸႃႇၵ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵၼ် ။

ဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးၵုင်းၵျေႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းတႆး – မၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2002 ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင် ၵမ်ႉၵေႃႇ ပၢင်မႂ်ႇသုင် ပၢင်ႁွၵ်ႈ ႁူၺ်းယၢဝ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 600 ပၢႆ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလိုပ်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈလိၼ်ထႆး သုမ်းႁိူၼ်းယေးတိူၵ်ႇ သူၼ်ႁႆႈလွၵ်းၼႃးၶူဝ်းၶွင်ရူတ်ႉၵႃးတင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးၼႆႉၵိုတ်းဝႆႉၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးၸၢႆးယိင်းၼုမ်ႇထဝ်ႈ လဵၵ်ႉ ယႂ်ႇ 300 ပၢႆ။ လုင်းၸၢႆးလႅင်း ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႃႈဝႆႉ ။ ၽူႈလႂ်မီးၸႂ်ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆၽေးၵပ်းလႆႈတီႈ 086-188-9827 လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ