ၾႆးမႆႈ ၵျွင်းဝိႁၢရ်ၽြႃးရၶႅင်ႇ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်းပၢၵ်ႇသႅၼ်

0
216

ၾႆးမႆႈ ၵျွင်းဝိႁၢရ်ၽြႃးရၶႅင်ႇ လင်ၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်းပၢၵ်ႇသႅၼ် လွင်ႈၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

Photo by Mao Mong Jet: ထုင်ႉမိူင်းၵႅတ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၾႆးမႆႈၵျွင်းဝိႁၢရ်ၽြႃးရၶႅင်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉ/ၵျွင်းလူင် မိူင်းၵႅတ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈသၢင်ႇထႅမ်ႁႅင်းၾူၼ်း လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၾႆး ၾႃႉသျွတ်ႉသေ  လၢမ်းမႆႈၵျွင်းၽြႃးရၶႅင်ႇဝႃႈၼႆ။ 

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ဝတ်ႉလူင် မိူင်းၵႅတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၾႆးမႆႈ ၵျွင်းၽြႃးရၶႅင်ႇၵႂႃႇလင်ၼိုင်ႈ။ ၼႂ်းဝၢင်း ၵျွင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးဝႆႉ ဝိႁၢရ်သၢမ်လင် ဢၼ်မႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝိႁၢရ်ၽြႃးရၶႅင်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈသၢင်ႇ ထႅမ်ႁႅင်းၾူၼ်းဝႆႉသေ ဢမ်ႇယူႇတီႈၵျွင်း ၵမ်းၼႆႉ ၾႆးသျွတ်ႉ တင်းတီႈၶဝ်ၸဝ်ႈၼွၼ်း တီႈဢၼ်ၶဝ်သႂၢင်းၾူၼ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉၸမ်ပုင်းၼမ်ႉမၼ်းထတ်ႈသီႇလႄႈ ၾႆးမႆႈလၢမ်းၵႂႃႇတီႈပုင်းၼမ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉသေ လႆႈလၢမ်းမႆႈၵျွင်းၽြႃးရၶႅင်ႇၵႂႃႇ ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈၸွႆႈၵၼ်ၶႄၾႆး မွတ်းၵႂႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶူဝ်းၶွင် တၢင်းၼႂ်းၵျွင်းဝိႁၢရ်ၽြႃးရၶႅင်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် မႆႈၵႂႃႇၸွမ်းၾႆးမူတ်း ပႃး ၸဵမ်ၽြႃးရၶႅင်ႇသူႇၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“ၾႆးမႆႈတင်းမူတ်းၶႃႈဢေႃႈ ပႃးၵႂႃႇ ၾူၼ်းၸဝ်ႈသၢင်ႇသၢမ်လုၵ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ငိုၼ်းၸဝ်ႈသၢင်ႇ သၢမ်သႅၼ်ပျႃး။ ၶိူင်ႈမိုဝ်းလႄႈ ၸၢၵ်ႈလိူၵ်ႈမႆႉ တႃႇႁဵတ်းသိမ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်ၵဵပ်းဝႆႉ ၼႂ်းၵျွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မႆႈပႃးၵႂႃႇတင်းမူတ်း ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း တေ တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းယူႇ 100 သႅၼ်ပၢႆၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ တႄႉ ဢမ်ႇမီး”-  ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵေႃးပၵ ၵျွင်းလူင် မိူင်းၵႅတ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ၵျွင်းဝိႁၢရ်ၽြႃးရၶႅင်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈ ႁဵတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ် 8 ပီယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉလူင် မိူင်းၵႅတ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇၸၼိၵ်ႉတ မီးၸဝ်ႈသၢင်ႇၸဝ်ႈၸၢင်း မွၵ်ႈ 40 ပၢႆ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တၢင်ႇဝဵင်းတၢင်ႇတီႈၵေႃႈ မီးထႅင်ႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ၶႂ်ႈၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ် လွင်ႈၾႆးမႆႈၵျွင်းၽြႃးရၶႅင်ႇ တီႈၵျွင်းလူင် မိူင်းၵႅတ်ႈၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇ တွင်ႈထၢမ် တီႈမၢႆၾူၼ်း 09-458-387-670 ၼႆႉ လႆႈယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ