သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၸွႆႈၶႄၾႆး လုမ်းၺွင်ႇၽိဝ်ႇ တူၼ်ႈတီး ဢမ်ႇယွမ်း 4 ၵေႃႉ

ၾႆးမႆႈလုမ်းၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၺွင်ႇၽိဝ်ႇ (ညောင်ဖြူစခန်း ရပ်ကွက်ရုံး) မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉမႃးၸွႆႈၶႄၾႆး ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 4 ၵေႃႉ  ။

Photo CJ – ၾႆးမႆႈလုမ်း ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၺွင်ႇၽိဝ်ႇ တူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉ  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၺွင်ႇၽိဝ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈ   လုမ်းၵွၼ်းပွၵ်ႉ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈၶႄၾႆးမွတ်ႇ။ ဝၢႆးသေ ၵူၼ်း မိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈၵၼ်ၶႄၾႆးယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၸွႆႈၶႄၾႆးၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 4 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်း တူၼ်းတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ဝၢႆးသေ ၾႆးမႆႈယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တီႉၵူၼ်းၸွႆႈၶႄၾႆး၊ၶဝ်ႈတီႉထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးလင်ၼိုင်ႈလႆႈၵႂႃႇၵူၼ်း 4 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈပွၵ်ႉၺွင်ႇၽိဝ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 7 လမ်းၼႆႉ မႃးပႂ်ႉဝႆႉ။”-  ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉသင်လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈႁူႉၶေႃႈမုလ်းတႅတ်ႈတေႃး။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း မႃးၼႆႉ   ၾႆးၵႆႉမႆႈ လုမ်းၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ၊ ႁူင်းပလိၵ်ႈ၊ ႁူင်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ  ။  

 ၾႆးၼႆႉၵႆႉမႆႈ လင် 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ၊ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်း မိူင်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး (မၢႆမီႈသိုၵ်း)ဝႆႉ တႄႇဢဝ် ၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းၵၢင်ၼႂ်။ လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ  ၾႆးမႆႈၼႆႉ တေဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၼမ်ႉမိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်း၊ ၸၢင်ႈပဵၼ်လၢႆးၵူတ်ႉငွၵ်းဢၼ်ၶဝ်သၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ