ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမူႇၸေႊ ၺႃးသၼၢႆႊပိူဝ်ႊယိုဝ်း လူႉတၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

0
335

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ယိုဝ်းၵွင်ႈသၼၢႆႊပိူဝ်ႊ(Sinper) သႂ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈပွၵ်ႉၼိူဝ်/ ႁူဝ်မူၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈလူႉတၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Image: CJ/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈၼႆႉ 30/3/2021

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ  ၺႃးယိုဝ်းတိူဝ်ႉ တီႈၵွၵ်းႁူဝ်ၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈ။ မွၵ်ႈတဵင်ႈဝၼ်းၼႆႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးသၼၢႆႊပိူဝ်ႊ ယိုဝ်းတီႈၵွၵ်းႁူဝ်ၼႆႉ ဢႃယုမီး 30 ပၢႆ ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ်ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ။ မီးလုၵ်ႈလၢင်း 2 ၵေႃႉ လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇလႄႈ လုၵ်ႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 4 ၶူပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊ ဢၼ်ႁၼ်တႂ်ႈၼႃႈတႂ်ႈတႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းယိုဝ်း ၵွင်ႈသၼၢႆႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ဢမ်ႇသႂ်ႇၶူဝ်းသိုၵ်းၶႃႈလူင်။ ၼုင်ႈၶူဝ်း ၵူၼ်းႁိူၼ်းသေမႃးယိုဝ်းဢေႃႈ။ မၼ်းမူၵ်းယူႇဝႆႉတီႈတူၼ်ႈမႆႉ ဢၼ်မီးတၢင်းၼႃႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသေယိုဝ်းသႂ်ႇၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈတႄႉသႂ်ႇသေလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇ ၸၢႆး ဢႃယု 15 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈၺႃးယိုဝ်းတီႈၵွၵ်းႁူဝ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။   ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27-28 သွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉၵေႃႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈတႄႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇထႅင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 9 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ တႃႇ 3 ၵေႃႉ  မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈမူႇၸေႊၵႂႃႇ 20 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း၊ ၶိုၼ်ႈပူတ်းဢဝ်ပၢႆႉလုမ်း လဝၵ မူႇၸေႊသေၽဝ်ပႅတ်ႈ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 200 လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းၸူးတၢင်းမူႇၸေႊထႅင်ႈ။   ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉၼွၵ်ႈလိူဝ် ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ယူႇၶိူဝ်းယႂ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇပွတ်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ