ပလိၵ်ႈ/သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁေႃႈၵႃးလမ်းၽႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၵဵင်းတုင် မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးတီႉ 30

0
336

ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵႃးလမ်းၽႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 30 ဝႃႈၼႆ။

 ဝၼ်းတီႈ 27/3/2021 ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ဢဝ်ၵႃးသႅၼ်း Mark 2 လမ်းၸွမ်း လင် ၵူၼ်း ၼုမ်ႇၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ  ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်     ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “  ပလိၵ်ႈ/ ၽူႈၸွပ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၼုင်ႈၶူဝ်းပလိၵ်ႈ ။  ၶဝ်ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းသေမႃးၸွပ်ႇငွၵ်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ၊ ၽိူဝ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇႁူႉသေ  ႁၢမ်ႈၶဝ်   ၶဝ်ဢဝ်ၵႃး မႃးတင်းလင် ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ   ႁေႃႈၽႃႇၾုင်ၵူၼ်း။  ၵမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသမ်ႉ လမ်းၸွမ်းတၢင်းလင် ၵႃးၶဝ်၊ ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇၽႅဝ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၵုင်ႈၵေႃႈယႄးတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးဝႅတ်ႉဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ  ”- ဝႃႈၼႆ။

  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ်တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉလၢပ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၵုင်ႈၼၼ်ႉမီးမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ။    ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်  ။

“ၶဝ်မိူၵ်ႈၼႃႇၶႃႈယဝ်ႉ ပလိၵ်ႈ/သိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၶဝ်ဢဝ်ၵႃးၽႃႇသႂ်ႇၵူၼ်းဢွၼ်တၢင်းသေ သမ်ႉႁွင်ႉပလိၵ်ႈ လႄႈသိုၵ်းမႃးဝႅတ်ႉလွမ်ႉတီႉ ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ၊ ၼႂ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼၼ်ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

  ၵူၼ်းၼုမ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ တႄႉ ပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈတႄႉ ထုၵ်ႇပ လိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 4 လမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ