ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် တူင်ႉၼိုင် ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်းၸဝ်ႉ

0
440

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်  တူင်ႉၼိုင် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽွင်းယၢမ်းလိုၵ်း/ ၸဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ-ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးၵူႈပိူင်သေ ဢွၵ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လွင်ႈဝႃႈဢမ်ႇလူဝ်ႇ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းၼုမ်ႇတီႈၵဵင်းတုင်  ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးၵူႈလၢႆးသေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင် ၸႂ်  ၽွင်းပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတၼ်းႁူႉတူဝ်ၼၼ်ႉ မီးမႃးၵူႈဝၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵမ်ႉၵႂႃႇပေႃႇတီႈၼၼ်ႈ တီႈၼႆႈ ႁဵတ်းၼႆၶႃႈ။ ပဵၼ်ႇဢွင်ႈတီႈမၼ်းသေႇသေႇၶႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ တေပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလိုၵ်း ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်းပိူၼ်ႈပႆႇႁူႉတူဝ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈ ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်း လၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၸင်ႇလႆႈလႅၵ်ႈႁဵတ်းလူၺ်းလွၵ်းလၢႆး ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉတူဝ် ၼႄတီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ တီႈၼိုင်ႈ ၵႂႃႇ ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

Photo CJ- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉ ၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉ တင်းမူတ်းမီး မွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ