သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းသေတီႉၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီးၵႂႃႇထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

0
532

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးဢမ်သဵင် Silent Strike၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းသေတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ၽူႈၸၢႆး ၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 43  ပီ။

Photo CJ- ဢူးၵျေႃႇတူႇ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၺႃးပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်းၶဝ်ႈႁိူၼ်းမႃးထဵတ်ႈထၢမ်သေ ႁွင်ႉၵႂႃႇပႃး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/3/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းပၢႆ ဢူးၵျေႃႇတူႇ ဢႃယု 43 ပီ ယူႇပွၵ်ႉၽယႃးၽိဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်း တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းႁိူၼ်းယေးမၼ်းၸၢႆးသေ တီႉၺွပ်း ၵုမ်းတူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ႁၼ်တႂ်ႈၼႃႈ တႂ်ႈတႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ မွၵ်ႈ 2 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ပလိၵ်ႈ တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမႃးၵူတ်ႇ ထတ်းၼႂ်းႁိူၼ်း ဢူးၵျေႃႇတူႇ ၸႂ်ႉပိုတ်ႇၽၵ်းတူၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ဢမ်ႇပိုတ်ႇပၼ်ၼႆၸိုင် တေၶၢမ်ႈႁူဝ်ႉၶဝ်ႈၼႆလႄႈ ၵႃႈလႆႈပိုတ်ႇ ပၼ် ။ ပေႃး ပိုတ်ႇပၼ်ၽၵ်းတူၵေႃႈ ၸႅတ်ႈထၢမ်ဝႃႈ မီးၵူၼ်းၸၢႆး လၢႆၵေႃႉၼႆသေ ႁွင်ႉၵႂႃႇပႃးၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵမ်းလဵဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထဵတ်ႈထၢမ်ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁဵတ်းသင်ဢမ်ႇလႆႈႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်း။

“ဢူးၵျေႃႇတူႇၼႆႉ ပဵၼ်လုင်းၶႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵပ်းၸွမ်းၵၢၼ်မိူင်းသင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ လူဝ်ႇၸႅတ်ႈထၢမ်ၼႆသေ ႁွင်ႉၵႂႃႇ ၵမ်းၼိုင်ႈ  ဝႃႈၼႆၵူၺ်း။ တေႁွင်ႉၵႂႃႇႁဵတ်းသင်ဢမ်ႇႁူႉ။ ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေမီး 30 ပၢႆၼႆႉၶႃႈ ဢၼ်မႃးႁွင်ႉ လုင်းႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ” – ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ မၢင်ၸႄႈဝဵင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်း ဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ယဵၼ်သီႇသေ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းမူတ်းယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ