ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းလူၺ်ႈလၢႆးဢမ်သဵင် Silent Strike

0
477

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းလူၺ်ႈလၢႆးဢမ်သဵင် Silent Strike  ဢမ်ႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူႁိူၼ်း ဢမ်ႇၵႃႉၶၢႆ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် Silent Strike တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/3/2021 ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ သီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ တူၼ်ႈတီး၊ ၵဵင်းတုင်လႄႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၵူၼ်းမိူင်းၽွမ်ႉၵၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ လူၺ်ႈလၢႆး ဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်း သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ Silent Strike ၸွမ်းၵိဝ်ႇ ၸွမ်းၵၢတ်ႇ ၸွမ်းၵၢင်ဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ သဵင်ယဵၼ်သီႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် Silent Strike တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “တီႈလႃႈသဵဝ်ႈတႄႉ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ဝႃႈ (လူမဲ့သပိတ်) ၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတဵမ် 100 % ၶႃႈ။ ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉ၊ ႁၢၼ်ႉယႃႈယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပိုတ်ႇယူႇ။ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပိုတ်ႇၶႃႈ။ ၵၢတ်ႇလူင်လႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပိုတ်ႇၶႃႈ။ ၸွမ်းၵၢင်ဝဵင်းၸိူဝ်း ၼႆႉတႄႉ ၵူၼ်းယဵၼ်သီႇ ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် Silent Strike တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

 တီႈသီႇပေႃႉၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် “ တၢင်းသီႇပေႃႉ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယဵၼ်သီႇသီႇၶႃႈ။  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၶႃႈ။ ၸွမ်းၵၢင်ဝဵင်း ၼႆႉဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၶႃႈ။ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ မၢင်ႁၢၼ်ႉၵေႃႈပိုတ်ႇ မၢင်ႁၢၼ်ႉၵေႃႈပိၵ်ႉၶႃႈ”-  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပွတ်းပၢင်လူင်ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ယဵၼ်သီႇ မိူၼ်ၵၼ်  ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် Silent Strike တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

“မိူဝ်ႈၼႆႉ တၢင်းပၢင်လူင်တႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ၵႃးမွၵ်ႈ 7 လမ်းၼႆႉ ၵႂႃႇပႂ်ႉဝႆႉ ၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼတလ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၶႃႈ၊ ယဵၼ်သီႇဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ႁၢၼ်ႉမၢင်ႁၢၼ်ႉတႄႉ ပိုတ်ႇယူႇၶႃႈ”-  ၽူႈသိုဝ်ႉၶၢဝ်ႇ ၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈ ႁၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝဵင်းဢုမ်ႇပဝ်း(ဢွင်ႇပၢၼ်း) ဢၼ်မီးၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်လႆႈလူႉတၢႆၼမ်သုတ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇပၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးဢမ်သဵင် မိူၼ်ၵၼ်။ တီႈဢုမ်ႇပဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်လႄႈ လႆႈလူႉတၢႆထိုင် 9 ၵေႃႉ ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း 20 ပၢႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် Silent Strike တီႈဝဵင်းဢုမ်ႇပဝ်း

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၵေႃႈ ယဵၼ်သီႇ တၢင်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈ ယဵၼ်သီႇ ၸွမ်းၼႂ်းၵိဝ်ႇ ၼႂ်းသွႆး ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း ၸွမ်းၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈႁဵတ်း Silent Strike ၼႆႉတႄႉ တႃႇႁႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉလႆႈႁူႉၸွမ်းဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉဢမ်ႇလႆႈၸႂ် သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် လႆႈ လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉႁွမ်ႁႅင်း၊ ၶႂ်ႈၼႄလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ယူႇႁိူၼ်းသေ တၵ်ႉယမ်ၶႂၼ်ငဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈလူႉသုမ်းသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းပေႃႉထုပ်ႉၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်၊  ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႊသီႊၵူၼ်းမိူင်းၸဵဝ်းဢွင်ႇမၢၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ