ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ တႆႈတဵၼ်း ယွၼ်းသူး ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽူႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

0
1372

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ယွၼ်းသူး တိူင်ႇၵၢဝ်ႇထိုင် ၽူႈၸိူဝ်းလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇ ဝႃႈၼႆ။

Image: Tai Youth Support SNLD/ ပၢင်ယွၼ်းသူး တႆႈတဵၼ်ႈ တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 1/3/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တႆႈတဵၼ်း တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ယွၼ်းသူး ပၼ်ၽူႈၸိူဝ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၽွင်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ပၢင်ယွၼ်းသူးၼႆႉၸတ်းႁဵတ်း တီႈၵၢင်ဝဵင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တႆႈတဵၼ်းသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ် မွၵ်ႇမႃးဝၢင်းပၼ် ယွၼ်းသူးတိူင်ႇၵၢဝ်ႇပၼ် ႁႂ်ႈၽူႈၸိူဝ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁွတ်ႈထိုင်တီႈ လီ၊ တီႈၵတ်းယဵၼ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

Image: Tai Youth Support SNLD/ ပၢင်ယွၼ်းသူး တႆႈတဵၼ်ႈ တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 6/2/2021 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄ ၵၢင်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းဝၼ်း 2 ႁႃႈတူဝ် 22/2/2021 တင်း ဝၼ်းတီႈ 28/2/2021 ၼၼ်ႉတႄႉ ၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၸွမ်းၵၢတ်ႇ ၸွမ်းႁိူၼ်းၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 1-28/2/2021 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းပဵၵ်ႉ 7 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်း မိူင်းတႃႈဝၢႆ (ၻဝႄႇ) 5 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၵုင်ႈသမ်ႉ လႄႈတၢၼ်း 2 ၵေႃႉ၊ တိၼ်ႇၵၢၼ်းၵျုၼ်း 1 ၵေႃႉ၊ ၻၵူင်ႇ (ၸၢၼ်း) 1 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပႃႇၵိူဝ် 3 ၵေႃႉ၊ ပၶူၵ်ႉၵူႇ 1 ၵေႃႉလႄႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ