ပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉပၢင်သူတ်ႇမူၼ်းလွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်းတီႈတူၼ်ႈတီး ထိုင်တီႈလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇႁေႃးၼႂ်းႁိူၼ်းပိူၼ်ႈ

0
1368

ပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈႁႄႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသူတ်ႇမူၼ်းလွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်း ၶၢင်ႈတၢင်းလူင်ၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ထိုင်တီႈလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇႁေႃးၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မီးႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း။

တီႈၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး သူတ်ႇမူၼ်းလွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်းၵူႈဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်းႁၢမ်ႈႁႄႉလႄႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈလွတ်ႈႁေႃး

 မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/3/2021   ၸုမ်းသူတ်ႇမူၼ်းႁေႃးပထၢၼ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းၸၢၼ်း    ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိုပ်ႈႁေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၼင်ႈႁေႃး ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလူင်ပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇဢွၵ်ႉ တီႈဢၼ်ယၢမ်ႈႁေႃးၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉလႄႈ  လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉၶဝ်ႈၵႂႃႇလွတ်ႈႁေႃးၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ။  

ၵူၼ်းမႃးႁေႃးပထၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ဢေႃႈၶႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ၶဝ်မႃးလၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ သင်ဝႃႈမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ သူမႃးႁေႃးတီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉထႅင်ႈတႄႉ ႁဝ်းတေလႆႈၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းယႃႉယၢႆႈ ၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈမႃး ယွၼ်းၶႂၢင်ႉၸဝ်ႈႁိူၼ်းသေ ႁေႃးတီႈၼႂ်းႁိူၼ်း။ တီႈဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈၵူၼ်းတၢင်းလၢႆ ၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ဢွၵ်ႇသဵင်လဵဝ်ၵၼ်ဝႃႈ ၶဝ်ၶႂ်ႈႁႄႉႁႄႉ ႁဝ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၵိုတ်းၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႈၸင်ႇလႆႈ ပၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁေႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ႁိူၼ်းၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼႆႉတေႉၵေႃႈပၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁေႃးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈလိူၵ်ႈဢဝ်တီႈဢၼ်ၵႂၢင်ႈတီႈဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ 1/3/2021 ၸုမ်းသူတ်ႇမူၼ်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈမိူဝ်းသူတ်ႇမူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းဢႃႇၼႃႇလႄႈ သိုၵ်းတင်းပလိၵ်ႈလႆႈ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ၶဝ်ႈႁၢမ်ႈႁႄႉ ၊ ပိုတ်းယိုဝ်း၊ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ်ႉၼမ်ႉတႃပွႆႇသႂ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းပဵၼ်ၾိုၼ်းပဵၼ်ၾႆး။ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈ မႃးသူတ်ႇမူၼ်းလွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ လႆႈလွတ်ႈၽေးၶဵၼ်၊ ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလႆႈၵတ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမႃးႁေႃးပထၢၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမႃးႁေႃးပထၢၼ်းၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေးၶဵၼ် ၊ ၸဵမ်ၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ယိူင်းဢၢၼ်းပႃးတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈဢွင်ႇပေႉ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႇၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းပႃး တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၽွင်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ။ ယိူင်းဢၢၼ်းပႃးတွၼ်ႈတႃႇ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉႁႂ်ႈၸဵဝ်းလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ

ဢၼ်လွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်းသေ သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၺႃးၺွပ်း လႄႈ ၸိူဝ်းလႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ် ၽွင်းၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈၸၢဝ်းပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇၵူၺ်း ။ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵိူဝ်းယမ်ဢိတ်ႇသလၢမ်း၊ ၸိူဝ်းၵိူဝ်းယမ် ၶရိတ်ႉယၼ်ႇၵေႃႈ ၸတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးလႄႈသူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ ထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေးလႄႈႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလႆႈၵတ်းယဵၼ်။

တီႈပၢင်ႁေႃးပထၢၼ်းၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁေႃးၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ တေႃႇဝၼ်း။ တီႈပၢင်လွတ်ႈႁေႃးသူတ်ႇမူၼ်းၼၼ်ႉ မီးၽူႈၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ မႃးလဵင်ႉလူ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူႈၶမ်ႈ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ