Tuesday, June 25, 2024

ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းတီႉၵူၼ်းမိူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆဝဵင်း ဢမ်ႇပဵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်

Must read

ပလိၵ်ႈတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈၸွမ်းတီႉၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆ ၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး တီႈၼိုင်ႈ

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 22/2/2021 မၢႆတွင်းဝၼ်း 22222 တူဝ်သေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄ ၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးသမ်ႉ ယွၼ်ႉပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းတီႉၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သၢၼ်ၶတ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “မၢႆတွင်းဝၼ်း 2 ႁႃႈတူဝ်ၼႆႉ တီႈမိူင်းယႆႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ယွၼ်ႉ ၵူၼ်းဢေႇၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၵူဝ်ၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ပေႃးပဵၼ်တႂ်ႈ ပဵၼ်ၼိူဝ်မႃးသမ်ႉ ဢမ်ႇၶိုၼ်းဢဝ်ၵၼ်လႆႈၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၼႆႉပဵၼ် ၵၢၼ်တဵၵ်းႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈဝႆႉပိူင်ၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈမိူင်းယႆႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးတီႉဝႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ၸွႆႈၵၼ်ယူႇၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးလႆႈတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ မၢႆတွင်းဝၼ်း 2 ႁႃႈတူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈမိူင်းတႆးတၢင်းပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ  ဢၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ် မီးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း  ။

ၵူၼ်းၶူဝ်လမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ တီႈၶူဝ်လမ်ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းသေႃႇဢမ်ႇႁတ်းၼမ်း၊ ၵူၼ်းတေၼႄၸွမ်းၵေႃႈမီးဢေႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉပဵၼ်တိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉလႄႈ သိုၵ်းၵေႃႈၼမ် ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်း တဵင်မႃး တၢင်းႁိုင်လႄႈ လွင်ႈၸႂ်ၵူဝ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉၸပ်းဝႆႉၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ်ၽႂ်မၼ်း ဝႆႉယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ဝဵင်းလဵၵ်ႉဝဵင်းဢွၼ်ႇၵူၺ်းလႄႈ ႁဵတ်းသင်ပဵၼ်သင်ၵေႃႈ ႁႃၵၼ်၊ တီႉၵၼ်ငၢႆႈ၊ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းတႄႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်းလမ်းတီႉလႄႈၸိူဝ်းၶဝ်လႆႈပၢႆႈဝႆႉ။    

“တီႈမိူင်းပၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃးတဵမ်လူင်ဝႆႉယဝ်ႉ ၸွမ်းၵိဝ်ႇဝဵင်း ၼႃႈႁူင်း ပလိၵ်ႈ၊ ႁူင်းယႃ၊ ယေးငိုၼ်း  ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ပေႃးဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ။  မိူင်းႁဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်မိူင်းလဵၵ်ႉ ႁႃၵၼ်ငၢႆႈ ႁၼ်ၵၼ်ငၢႆႈ တီႉၵၼ်ငၢႆႈ ဢမ်ႇမိူၼ်မိူင်းလူင်လႄႈ ပေႃးပဵၼ်ၵႂႃႇၼႆ ဢဝ်ယၢပ်ႇၶႃႈဢေႃႈ”-  ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၵူၼ်းၼႂ်းႁူင်းယႃၵႂႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ် ၶိုၼ်း။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႈမိူၼ်ၵၼ် ၊  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵွၼ်ႇၼႃႈ ဝၼ်းတီႈ 22 ၼၼ်ႉ လႆႈငိူင်ႉပၢႆႈဝႆႉဢမ်ႇယွမ်း 5-6 ၵေႃႉ။   ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး  ။

 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် တင်း ဝဵင်းၵႃလီႉ 3 ၵေႃႉ   တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ်။ တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၵေႃႈ ထုၵ်ႉတီႉၺွပ်းတူဝ်ဝႆႉ မီးထႅင်ႈ လၢႆၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈမိူၼ်ၵၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႈပၢႆႈဝႆႉ 20 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉဝႆႉၵူၼ်းၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တင်းမူတ်းမီး 11 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်း 11 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ မိူင်းယႆ လႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ၺႃးၸွႆးတြႃး ဢဝ်လိူင်ႈမၢႆမီႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း