သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
231

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

Photo KIA- သိုၵ်း KIA ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတီႈၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတီးမႃႉ ၸႄႈဝဵင်မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်းသွင်ၾၢႆႇ  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်မႃး မီး 4 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႃးဝၼ်းၼႆႉ  ။

ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ မူႇၸေႊလၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇယူႇၵမ်းၼိုင်ႈၶႃႈ တင်းဝၢၼ်ႈတီးမႃး”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈတီးမႃႉ ၼႆႉသေ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လူႉတၢႆၸွမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။  

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20 ၼႆႉမႃးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း လေႃႉတိုၵ်း KIA မႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 23 ၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵူႈဝၼ်း တေမီးၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/2/2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 တပ်ႉၵွင် တႂ်ႈတပ်ႉမ 99 ၶိုၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ် ဢိူင်ႇတီးမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆ ယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9-10 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 4 တပ်ႉၵွင် ႁႅင်းသိုၵ်း 300 ပၢႆ လေႃႇတိုၵ်း RCSS ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းဢိူင်ႇမိူင်းတုင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ၽူႈ ၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ် ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ