ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃးၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈငိူင်ႉပၢႆႈဝႆႉ မွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ

0
141

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ  ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သေ ပလိၵ်ႈမၢႆသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉဢၢၼ်းတီႉၺွပ်းတူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈငိူင်ႉဝႄႈဝႆႉဢမ်ႇယွမ်း 20   ဢၼ်ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇမီး 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ 22/2/2021

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်း မိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လမ်းတီႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်  ၊ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈၵႂႃႇမီး 4 ၵေႃႉယဝ်ႉ ။ ဢၼ်လႆႈငိူင်ႈပၢႆႈဝႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်လႆႈငိူင်ႉပၢႆႈဝႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈငိူင်ႉပၢႆႈပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်း တီႉၺွပ်းၼႆႉ မီး 20 ပၢႆယဝ်ႉၶႃႈ။ ဢဝ်တူဝ်ၽႂ် တူဝ်မၼ်းႁႂ်ႈလွတ်ႈဝႆႉၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ ပၢႆႈမူၵ်းဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽေး၊ ပေႃး ၵၢင်ၼႂ်သမ်ႉ လုၵ်ႉၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁဵတ်းၼႆၵူႈဝၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းပၢႆႈ ဝႆးၸိုင် ၺႃးယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ။ ပ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၽႅဝ်တီႈႁိူၼ်းၶႃႈလူင် ။ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈပၢႆႈၸဵမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈ။  မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးႁဝ်းၶႃႈ 2 ၵေႃႉၵူၺ်းလႆႈငိူင်ႉပၢႆႈဝႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် မီး 20 ပၢႆ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ တႄႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/2/2021 သေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇယင်ႉ  ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းတီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း မီး 4 ၵေႃႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ မုၼ်ၸဝ်ႈထမ်မၶျၢင်း လွႆသႃၵူဝ်း (လွယ်ဆာကိုး ချင်းဓမ္မဆရာ)၊ မွင်ႇ မိၼ်းၶၢၼ်ႉၵျေႃႇ (မောင်မင်းခန့်ကျော်)၊ မွင်ႇတဵင်းလိၼ်း (မောင်သိန်းလင်း) လႄႈ မ ဝုၺ်ႇဝုၺ်ႇထုၼ်း (မဝေဝေထွန်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ်။

Photo Lashio Youth- ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ တႆႈတဵၼ်းယွၼ်းသူးပၼ်ႁႂ်ႈမိူင်းတႆးလႆႈၵတ်းယဵၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းၺႃးတီႉၵႂႃႇၼၼ်ႉၸဵဝ်းလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢႆး ပၺ်ၺႃ၊ ပၢႆးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ (ဢိၼ်ႊၵျိၼ်ႊၼီႊယိူဝ်ႊ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း ၸမ် 3 သႅၼ်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း ယူႇတီႈၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းတူဝ် ယႂ်ႇဝႆႉ တီႈၼႃႈၸၼ်ႉၸွမ် လႃႈသဵဝ်ႈ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ “ WE WANT DEMOCRACY ” ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/2/2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတဢၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႂႃႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းဝႆႉ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းႁွပ်ႈဝဵင်း(မြို့ရှောင်လမ်း) “ WE WANT DEMOCRACY ”ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ