ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမီး 2 ၸႄႈဝဵင်း

0
166

မိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း 10 ၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်ႁႅင်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလႄႈၼူၵ်ႉယုင်းၼမ်ၼၼ်ႉ မၢႆတွင်းဝၼ်း 2 ႁႃႈတူဝ်ၼႆသေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ် ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸွမ်းလၢႆလၢႆဝဵင်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း တႃႇ  2 ၸႄႈဝဵင်း   ။

Photo Credit to Tachileik Youth- ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/2/2021  ၼႆႉ 2  ၸႄႈဝဵင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉပဵၼ်  ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တင်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်။

ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ ။ ၵူၼ်းၵေႃႈၼမ်ၵူႈဝၼ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉၶႅၼ်းတွၼ်းၶႃႈ ၵူၼ်းၼမ်ႇလိူဝ်ၵူႈဝၼ်း။ ပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်းတႄႉ မႃးပႂ်ႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုင်ႈယၢင်သၢၼ်ၶတ်းသင်။ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီလီငၢမ်းၵၢမ်းၶႃႈဢေႃႈ။ – ဝႃၼႆ။

 ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် မႃးလဵင်ႉလူၼမ်ႉၵတ်းၼမ်ႉယဵၼ်လႄႈ ၼမ်ႉသူမ်ႈၼမ်ႉဝၢၼ်ၵေႃႈမီးၼမ် – လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

တီႈဝဵင်းၸဝ်ႈၾႃႉၵိုၵ်းပိုၼ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉႁဵင်မိူၼ်ၵၼ်။

Photo Credit to Mr Linn- ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈၵဵင်းတုင်

 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉဝဵင်းယႂ်ႇတႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈမီး 10 ဝဵင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ၊ မိူင်းတူၼ်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊ မိူင်းယွင်း၊ ၵဵင်းတုင်၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇ၊ မိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းလႃး လႄႈ မိူင်းပဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။  

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈမိူင်းတူၼ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁႃတေၸူႉတုမ်ၵၼ်ၵူၺ်း ပလိၵ်ႈ/ ယႄးၶဝ် မႃးၸွမ်းယႃႉ ၸွမ်းႁႄႉသေ ဢဝ်ပၢင်မၼ်းယၢႆႈ  ဢမ်ႇပဵၼ်တႄႇပၢင်။  ”- ဝႃႈၼႆ။

 တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ထၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈမိူၼ်ၵၼ် ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆ ယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်ၶႃႈ။ ၸူဝ်းၵၼ် ပိၵ်ႉ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ပိၵ်ႉၵၢတ်ႇလႄႈ ပိၵ်ႉႁိူၼ်းယေးၵၼ်။ ယွၼ်ႉမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉပဵၼ်မိူင်းလဵၵ်ႉလႄႈ ပေႃးပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းၶဝ်ႁၼ် ယဝ်ႉသေ ၵူဝ်မီးပၼ်ႁႃတင်းလင်။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သေတႃႉၵေႃႈ ၸွမ်းၽဵတ်ႉပုၵ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ် ၵၼ်တၢင်ႇ လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉတႄႉ တင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇတင်း မိူင်းတူၼ်ၼႆႉ  ၵူၼ်းမိူင်း   တၼ်းလႆႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း  သိုၵ်း ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးယူႇမွၵ်ႈ 2 ဝၼ်းသေ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလမ်းတီႉ ၊ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသေလွၵ်ႇငိုတ်ႈလႄႈ    လႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ပူၼ်ႉမႃး 2-3 ဝၼ်းၼႆႉတႄႉ တင်း 2 ဝဵင်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈ ပူႇၵၢင်ႉပူႇႁဵင်ၶၢၼ်းမႃး – ဝႃႈၼႆ။

 တၢင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ မိူင်းယွင်းၵေႃႈ တေႃႈၼင်ႇၼၼ် ။ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ဢၢၼ်းၶွၼ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်သၢၼ်ၶတ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်မီးယူႇသေတႃႉ    ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လမ်းတီႉၺွပ်း ၸွမ်းယႃႉၵဝ်းလႄႈဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်း။

ၵူၼ်းမိူင်းယွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “တီႈမိူင်းယွင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တၼ်းလႆႈဢွၵ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် 2 ဝၼ်းၵူၺ်း   ပလိၵ်ႈလမ်းတီႉဢဝ်ၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ။   ပဵၼ်ၾၢႆႇ UEC ၸႄႈဝဵင်း။ တင်ႈဢဝ်ၼၼ်ႉမႃးပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်လႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

  မိူင်းပဵင်း၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇလႄႈ မိူင်းယၢင်းၵေႃႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်ဝဵင်းလဵၵ်ႉလႄႈ   ပေႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ  တီႉၺွပ်း  ၵုမ်းၶင်ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင် ဢမ်ႇမီးၽႂ်ယူႇလင်ၵူၼ်းမိူင်း ၊ တႃႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတေၶဝ်ႈထိုင်လႆႈသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ပေႃးလႆႈႁူႉႁၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၼႆႉမၼ်းတေဢမ်ႇငၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “တီႈမိူင်းယၢင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်မိူင်းလဵၵ်ႉလႄႈ တေႁဵတ်းသင် တေတူင်ႉ ၼိုင်သင်ၵေႃႈလႆႈတူၺ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းဢေႃႈ။  တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ်ႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉဢမ်ႇမီး။  တႃႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တေမႃးဢဝ်ၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၼႄပၼ်ၵေႃႈမၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵွၼ်ႇမိူဝ်ႈပီ 1988 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်ႈလႆႈတုၵ်ႉၶၸွမ်း ၼႂ်းၵႄႈ ဝႃႉ မိူင်းလႃး လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ် ။   ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ပွၵ်ႈၼႆႉ  ၶႂ်ႈဢွၵ်ႇမႃးယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵၼ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၵဵင်းတုင် တင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်းတႄႉ ပဵၼ်ဝဵင်းလူင် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၵေႃႈၸႂ်ႈ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈၸမ်လႅၼ်လိၼ်ထႆးလႄႈ တႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းမၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။  ပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပႂ်ႉဝႆႉတီႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သေတႃႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ