လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုတ်ႇပၼ် ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းပႆႇမီးဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်/ သီၶွင်ႇ ႁႂ်ႈလူင်းၸိုဝ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း

0
140

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းပႆႇမီးဝႂ်သီၶွင်ႇ/ ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မူၵ်း ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လူင်းလၢႆးၸိုဝ်ႈဝႆႉ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်။

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းထႆး

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/1/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 13/2/2021 ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇပၼ်ႁႅင်း ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 3 ၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ မိူင်းလၢဝ်းလႄႈ မိူင်းၵမ်ႇပူးၶျႃး ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပႆႇမီးဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်/ သီၶွင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လူင်းလၢႆးၸိုဝ်ႈ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ် ၸုမ်း HRDF ဝႃႈ -“တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15 ၼႆႉၵႂႃႇ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်လူင်းၸိုဝ်ႈဝႆႉ ၼိူဝ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2021။ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈလိူၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵႂႃႇလူင်းလၢႆး ၸိုဝ်ႈၵၼ်ဝႆႉ။ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ်ဝႂ်သီၶွင်မိူဝ်ႈလႂ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးပၼ် ထႅင်ႈၵမ်ႉၼိုင်ႈ။ လွင်ႈႁဵတ်းဝႂ်သီၶွင်ႇ တေလႆႈမိူဝ်ႈလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်တေတူၺ်းငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေၵွၼ်ႇ မၢင်ၸႄႈတွၼ်ႈသင်ဝႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ် ထိုင်တီႈမႆႈၸႂ်ၸိုင် တေလႅပ်ႈထိူင်းဢိတ်းၼိုင်ႈ။ မၢင်ၸႄႈတွၼ်ႈ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈမႆႈၸႂ်ၸိုင် တေၸဵဝ်းႁဵတ်း ပၼ်ဝႆးယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵႃႈၶၼ် ႁဵတ်းဝႂ်သီၶွင်ႇၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉတႄႉ ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 1,900 ဝၢတ်ႇ၊ ၵႃႈၵူတ်ႇထတ်းလိူတ်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉ 500 ဝၢတ်ႇ၊ ၵႃႈဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းပၢႆးယူႇလီ 2 ပီ တေႃႇၵေႃႉ 3,200 ဝၢတ်ႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တိူဝ်းမႃးထႅင်ႈၵႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 3,000 ဝၢတ်ႇ။

 “ႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၼ်းမႂ်ႇဢၼ်ပႆႇမီးဝႂ်သင် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ၶဝ်တေ လႆႈႁဵတ်းဝႂ်သီၶွင်ႇ/ ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢွၼ်တၢင်း ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈၶဝ် ႁဵတ်းယဝ်ႉ တေလႆႈယူႇဝႆႉၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတီႈၶဝ်ႁဵတ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း တေဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ ပိုၼ်ႉ တီႈ ၵႂႃႇတၢင်ႇၸႄႈတွၼ်ႈ ၵမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈ။ ယွၼ်ႉၶဝ် ပႆႇမီး ပပ်ႉပတ်ႉသပွတ်ႇလႄႈ ဝီႊသႃႊ။ သင်ဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်  မီးပတ်ႉသ ပွတ်ႇလႄႈ ဝီႊသႃႊယဝ်ႉၸိုင် ၵႂႃႇမႃးလႆႈ ၵူႈတီႈၶႃႈယဝ်ႉ”- ၸၢႆးပိူင်း သိုပ်ႇသပ်းလႅင်းၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝႂ်သီၶွင်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၶဝ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လူၺ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပၼ်ၶႂၢင်ႉယိပ်းဝႂ်သီၶွင်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႆႉ 2 ပီ တေလႆႈတေႃႇၼိုင်ႈၵမ်း တီႈလုမ်းၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး  လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ