ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ထုၵ်ႇပၢၵ်ႈပႅတ်ႈလႄႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ႁၢႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈတီႈသုတ်း

0
199

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ထုၵ်ႇပၢၵ်ႈပႅတ်ႈလႄႈ ဢၼ်ႁၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈတီႈသုတ်း တင်း မူတ်းမီး  သႅၼ်ပၢႆဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 2/12/2020 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ လွင်ႈၶေႃႈမုလ်းၵၢၼ် လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်း 7 ၸႄႈမိူင်းလႄႈ 7 တိူင်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တင်းမူတ်း 2,422,811 ၵေႃႉ။ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ထုၵ်ႇပၢၵ်ႈပႅတ်ႈလႄႈ ႁၢႆသမ်ႉ မီး 116,634 ၶႅပ်း၊ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ယိုၼ်ယၼ်ၶဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇသမ်ႉမီး 2,306,177 ၶႅပ်း  ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁူဝ်ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တင်းမူတ်းမီး 3,634,283 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်မႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်  ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈသမ်ႉ 1,948,435 ၵေႃႉ၊ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ 474,376 ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း 2,422,811 ၵေႃႉ။ ပေႃးဢဝ်ပိူဝ်ႊသႅၼ်းမၼ်းဝႃႈၸိုင် တေမီး 66.67 % ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းႁူဝ်ၵူၼ်း 2,422,811 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ထုၵ်ႇပၢၵ်ႈပႅတ်ႈမီး 112,712 ၶႅပ်း၊ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ႁၢႆ 3,922 ၶႅပ်း ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 116,634 ၶႅပ်း။

ၵမ်းၼႆႉ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်လႆႈမႃးပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်မႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵမ်းသိုဝ်ႈသမ်ႉ 1,847,650 ၶႅပ်း၊ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ 458,527 ၶႅပ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်းလႆႈ 2,306,177 ၶႅပ်း ပေႃးဢဝ် ပိူဝ်ႊသႅၼ်း ဝႃႈၸိုင် လႆႈ 95.19 % ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တင်းမူတ်းမီး 37,365,221 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်မႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင် ၸႂ်သမ်ႉ 21,090,539 ၵေႃႉ၊ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လူင်ႈၼႃႈ 5,720,378 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 26,810,917 ၵေႃႉ။ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ထုၵ်ႇပၢၵ်ႈ ပႅတ်ႈ 598,531 ၶႅပ်း၊ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ႁၢႆ 31,112 ၶႅပ်း ႁူမ်ႈ 629,643 ၶႅပ်း။ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဢၼ်ၶဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇ သမ်ႉ 20,549,928 ၶႅပ်း၊ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ 5,631,346 ၶႅပ်း ႁူမ်ႈ 26,181,274 ၶႅပ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE