ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ တေဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ လၢႆလၢႆတီႈ

0
272

ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆးမီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ လၢႆလၢႆတီႈ/ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13-15/12/2020 ၼႆႉ တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးသူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ 2114 ၼီႈ  ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ 2115 ၼီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸႅမ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းသၼ်ၵမ်ႇပႅင်းလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းလွႆသၵဵတ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တွၼ်ႈၼိူဝ်  ။

 ပၢင်ပွႆး ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ တေမီးၽူႈႁွင်ႈၽဵင်ႈၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လဝ်ႈမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ပၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ တေမီးတၢင်းၵႃႈဝႅၼ် ၾိင်ႈႁိၵ်ႈႁွႆးတႆး တၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉ/ တူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄ ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ တႄႉ တေၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးတီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 13-15/12/2020 ။ တီႈၸႄႈဝဵင်းသၼ်ၵမ်ႈၽႅင်းသမ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉၵူႇလိုဝ်ႉ ဢိူင်ႇပူၵ်ႇၶၢင်ႉ ၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 13 ထိုင် 15 မိူၼ်ၵၼ်။

ၸႄႈဝဵင်းလွႆသၵဵတ်း တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉၵူႇမၼ်ႈမူင်းၶူၼ်းၶျႆး ဢိူင်ႇသၼ်ပူးလိူၺ်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14-15/12/2020။ ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸႅမ်ႇသမ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉပႃႇလႅတ်ႇ  ၼၼ်ႉၵေႃႈတေၸတ်းဝၼ်းတီႈ 14-15/12/2020 ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးၸိူဝ်းယူႇတူင်ႇတၢင်ႇၼႂ်း ဢိူင်ႇၼွင်ၸွမ်ႉ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး တီႈ လင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်သႄးဝႅၼ်ႉၵဝ်ႇ ယႅၵ်ႈၼွင်ၸွမ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 14 လႄႈ 15 ၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းႁွတ်ႈထိုင် ၵုင်းထဵပ်ႈ မိူင်းၵွၵ်ႇလႄႈ ရယွင်းၵေႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆးမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မီးထိုင် 3926 ၵေႃႉ။ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီး 60 ၵေႃႉ ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မီးထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ။

တႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းမၢႆမီႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ထႅင်ႈ 45 ဝၼ်းတေႃႇထိုင်ၵၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ တေမႃးၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE