သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တေသုတ်ႇမုၼ်း (ထမ်း)သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ

0
433

သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် သုတ်ႇမုၼ်း/ ဝၢၼ်းပရိတ်ႈ မဵတ်ႉတႃႇ မင်ႇၵလႃႇဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈ ၶူးလူင် ပႃႇမွၵ်ႉၶ Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ဢႃယုထူၼ်ႈတဵမ် 56 ပီ ၼႂ်းဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉတေထိုင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Image: Tai Sangha University Students’ Association, Bangkok(TSUSAB)/ ၽိုၼ်လိၵ်ႈမွၵ်ႇထိုင်

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 22/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင် ထိုင် 9 မူင်းၶိုင်ႈၸိုင် ယူႇတီႈသင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸုမ်းထမ်ႇမၸၵ်ႉၵျႃႇ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈထႆး၊ ဢင်းၵိတ်းလႄႈ ၶွမ်ႊပိဝ်ႊ တိူဝ်ႊ ႁူမ်ႈပႃးလူၺ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တီႈၸမ်/ၵႆတင်းသဵင်ႈသေ တေႁူမ်ႈၵၼ်ဝၢၼ်းပရိတ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ မင်ႇၵလႃႇ ပၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ပႃႇမွၵ်ႉၶ Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ဢႃယု ထူၼ်ႈတဵမ် 56 ပီ တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး ဢၼ်မီးတီႈ သဵၼ်ႈ တၢင်း သႃထုပရႃႇတဵတ်ႇ ၵိဝ်ႇမၢႆ 44/1 ယၼ်းၼႃးဝႃး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး  ။

ၸဝ်ႈၶူး ဢိတ်ႉသရိယ ႁူဝ်ပဝ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵေႃႉၵဝ်ႇ) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“ယိူင်း ဢၢၼ်းတႄႉ တႃႇသုတ်ႇမုၼ်းပၼ် ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶူးလူင်ႁဝ်းၶႃႈ ယူႇလီသုင်းဝၢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်သႃသၼႃၵႂႃႇ ဝၼ်းတႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၶၢဝ်းယၢဝ်းထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်းမွၵ်ႇထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး၊ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၵူႈၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသုတ်ႇမုၼ်း ဝၢၼ်းပရိတ်ႈၵၼ် ၸဝ်ႈၶူးဢိတ်ႉသရိယ တိုၵ်းသူၼ်းမွၵ်ႇထိုင်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr.ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိၼႆႉ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီ 1964 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 22 ဝၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်း လၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၸၢင်းၶမ်းဢေႃးလႄႈ မႄႈပႃႈၸၢင်းသူၺ်ႇ။ မီး ပီႈၼွင်ႉ ႁူမ်ႈတွင်ႉၵၼ် 10 ၵေႃႉ ၸဝ်ႈပဵၼ်ၵေႃႉထူၼ်ႈ 7  ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၶူးလူင် ပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူႈၵွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ