ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁၼ်တီႈမူႇၸေႊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

0
251

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မီးတီႈမူႇၸေႊထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈ မႃးလိုဝ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈ ႁူင်းႁႅမ်းၵၢင်ဝဵင်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊတူၵ်းၸႂ် ၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ်။

တၢင်းႁၢင်ႈလီ ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ဝၼ်းတီႈ 17/11/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  ႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ထႅင်ႈ 1,167 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁၼ် တီႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ၊တီႈ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တီႈမူႇၸေႊၼၼ်ႉ မီးဢႃယု 19 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ တၢင်းပွတ်းထုင်ႉလိၼ်ပဵင်းသေ ၶိုၼ်ႈမႃးဢႅဝ်ႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းပွတ်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ မႃးလိုဝ်ႈသဝ်းတီႈႁူင်းႁႅမ်း ၵၢင်ဝဵင်း။

ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ မူႇၸေႊ ႁၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ -“  ဝၢႆးၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼၼ်ႉ မီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆယဝ်ႉၼၼ်ႉ တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ၼမ်ႉၶေးမၢဝ်း တင်း မူဝ်းမူဝ်းဢွင်ႇ 2 တီႈၼႆႉ  ၺႃးသင်ႇဢိုတ်းဝႆႉယဝ်ႉ။  ယွၼ်ႉႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉမီးၵၢင်ဝဵင်းဝဵင်းမူႇၸေႊလႄႈ  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ    ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈ ၼႆ။

 ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈတႄႈ မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ မႃးၼွၼ်းတီႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း မူဝ်းမူဝ်း ဢွင်ႇ 3 ၶိုၼ်း၊ လၵ်ႉၶဝ်ႈ ၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ 2 ၶိုၼ်း ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးၼွၼ်း တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းၼမ်ႉၶေးမၢဝ်း 3 ၶိုၼ်းသေ ၸင်ႇၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်တၢင်းပဵၼ်။

 “ မၼ်းႁဵတ်းႁိုဝ်လၵ်ႉၶဝ်ႈလႆႈမိူင်းၶႄႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႈဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်။    တၢင်းမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ပလိၵ်ႈ ၶႄႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပေႃးတဵမ်လူင် ဝႆႉ။ ပေႃးတူၺ်းလွင်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႅပ်ႈ တေဝႆႉမဝ်မၢင်ဝႆႉႁိုဝ်ၼႆ ” –  ၸၢႆးႁိၼ် လဵၵ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႉ တင်ႈဢဝ်လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈမူႇၸေႊမီး 30 ၵေႃႉ။   ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇလႅၼ်မႃး  ၊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ မီးဢေႇ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 30/3/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 16/11/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 200 ပၢႆ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ၊ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃ 123 ၵေႃႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆယူႇလီမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းမူတ်း မီးၵႂႃႇ 71,730 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 15,831 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 54,274 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 1,625 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ