ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ယွမ်းလူင်းႁႅင်း

0
702

ဝၢႆးလိူၵ်ႈတင်ႈမႃး ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ယွမ်းလူင်းႁႅင်း ၽူႈႁပ်ႉလႅၵ်ႈငိုၼ်းၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼၼ်ႉမႃးထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး ၶၼ် လႅၵ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ လူတ်းယွမ်းလူင်းၵူႈဝၼ်း ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1 သႅၼ်ပျႃးလႆႈငိုၼ်းထႆး 2,300 ဝၢတ်ႇ။ ပေႃးဢဝ်ငိုၼ်းထႆးလႅၵ်ႈသမ်ႉ 2,350 ဝၢတ်ႇ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1 သႅၼ်ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းႁွမ် ၽူႈႁပ်ႉလႅၵ်ႈငိုၼ်း တၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ မွၵ်ႈ 4-5 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ငိုၼ်း မၢၼ်ႈၼႆႉ ယွမ်းလူင်းႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ 1 သႅၼ်ပျႃး လႆႈ 2,300 ဝၢတ်ႇၵႃႈၼႆႉ။ ၵွၼ်ႇၼႃႈလိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ 1 သႅၼ်ပျႃးလႆႈ 2,400 ဝၢတ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် 2,424 ဝၢတ်ႇၵႃႈၼႆႉ၊ ပေႃးမႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တူၺ်းၸိုင် ၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈ ဝၢႆးလိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ပိူင်ႈၵၼ်မွၵ်ႈ 100 ဝၢတ်ႇၼႆႉ ပေႃး 1 သႅၼ်ပျႃးၼႆ။ ၼႆႉပဵၼ်ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ၼမ် ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈဝၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 1 ႁဵင်ၵေႃႉ  ။

ၸၢႆးၵႅဝ်ႈ ၽူႈႁပ်ႉတေႃႉသူင်ႇၶူဝ်းၶွင် လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ -“လွင်ႈၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈလူတ်းယွမ်းလူင်းၼႆႉ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၵူၼ်းၸပ်းမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼမ်မႃးလႄႈႁိုဝ် ။ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈႁိုဝ်  ထၢင်ႇတႄႉ ပဵၼ်သွင်လွင်ႈၼႆႉၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 71,730 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃႁၢႆ 15,831 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 54,274 လႄႈ လူႉတၢႆ 1,625 ၵေႃႉ  ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။   

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ