ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းတီႈၼွင်ပိင် ၵျွၵ်ႉမႄး ၶဝ်ႈ Q ဝႆႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈဢွၵ်ႇ

0
261

ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈဢိူင်ႇၼွင်ပိင်လူင် တီႈၼိုင်ႈ လႄႈ ၽူႈၵွၼ်း ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢိၵ်ႇၽူႈႁူပ်ႉထူပ်ႉၵွင်ႉၵၢႆႇၸွမ်း ႁူမ်ႈ 40 ၵေႃႉ လႆႈၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ်(ၶဝ်ႈ Q ) ဝႆႉ  ႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈဢွၵ်ႇယူႇသဝ်းမိူၼ်ပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း တိုၵ်ႉလႆႈဢဝ် ၼမ်ႉမုၵ်ႈ  သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to ကမ်းလင့်လက်များ နောင်ပိန်-ႁၢင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆးပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်ႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ်သုတ်းဝႆႉယၢမ်းလဵဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ်မႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလႆႈဢဝ်ၼမ်ႉမုၵ်ႈသေ သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းမိူဝ်ႈဝႃးၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ လႅပ်ႈတေလႆႈ ႁူႉၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်းၶႃႈ။  ၶူးသွၼ်/ မေႃသွၼ် UEC ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶဝ်ႈ  Q ဝႆႉယူႇ တီႈၼွင်ပိင်လူင်ၶႃႈဢေႃႈ။ ပႆႇ ပၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်းၵျွၵ်ႉမႄး – ၼွင်ၶဵဝ် ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ  ပိုတ်ႇဝႆႉပၼ် ၵႂႃႇမႃး လွတ်ႈလႅဝ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း ၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပိၵ်ႉႁပ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းဢမ်ႇမီးတိတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မၼ်းပဵၼ်တၢင်းၼႂ်းၸွၵ်ႉဢိတ်းၼိုင်ႈလႄႈ လွင်ႈၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉတႄႉ ၵႂႃႇမႃးလွတ်ႈလႅဝ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇၵူၺ်း” –  ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁေႃၵႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး မႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်သေ ႁေႃႈၵႃးလူင်းၵႂႃႇတၢင်းၼွင်ၶဵဝ်။ ၺႃးႁႄႉၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈလၢၼ်ႇ  တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်၊ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ဝႃႈ   တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ တူဝ်မၼ်းၸၢႆးတႄႉ လႆႈထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈ ၼွင်ၶဵဝ်  ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵေႃႈလႆႈၵုမ်းတူဝ်ၸွမ်းၵၼ်မူတ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ