Saturday, May 25, 2024

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လဵပ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယွင်ႈယေႃးၽူႈလႆႈတီႈၼင်ႈ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

Must read

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢိၵ်ႇၽူႈပၼ်ႁႅင်း ၸတ်းပၢင် ႁပ်ႉႁွင်းယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢဝ်မုၼ်ၸွမ်း ၼၢင်းမွၼ်းၸိင်ႇ ၽူႈဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 လႆႈတီႈၼင်ႈ တႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မၢႆ 6 မိူင်းတႆး တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ။

ႁူဝ်သိူဝ် လႃႈသဵဝ်ႈ
Photo:Sai Hla Htwe ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းပၢင်ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်း တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ မိူဝ်ႈ 11/11/2020

ဝၼ်းတီႈ 11/11/2020 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တင်ႈတႄႇၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင်မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ႁပ်ႉႁွင်းယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း ၼၢင်းမွၼ်းၸိင်ႇ ၽူႈဢွင်ႇပေႉၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 တီႈၼင်ႈ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ (6) ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢိၵ်ႇၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်း- ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးလႃႉထူၺ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “မိူဝ်ႈဝႃး ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸွမ်းယူႇၶႃႈ၊ ဢဵၼ်ႁႅင်းရူတ်ႉၵႃးႁဝ်းၶႃႈၼႂ်းဝဵင်း တင်းမူတ်းမီးသိပ်းပၢႆ၊ ႁႅင်းၵူၼ်းၵေႃႈမွၵ်ႈ 40-50 ၵေႃႉ၊ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလဵပ်ႈဝဵင်းၼိုင်ႈႁွပ်ႈ၊ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၼႄပၼ် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းမုင်ႈမွင်းႁၼ် လွင်ႈဝႃႈႁူဝ်သိူဝ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉတီႈၼိုင်ႈ။ ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈႁပ်ႉႁွင်းယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း ပီႈၼၢင်းမွၼ်းၸိင်ႇႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႃႈသဵဝ်ႈ
Photo:Sai Hla Htwe ပၢင်ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်း တီႈလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈၼုမ်ႇယိင်းၶဝ်

ၵၢၼ်ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်းပွၵ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈလုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပွၵ်ႉ 10 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်း ၵၢင်ဝဵင်း၊ ၶဝ်ႈပွၵ်ႉ 3 ၊ ပွၵ်ႉ 5 ၶိုၼ်းပၼ်ႇလူင်းမႃးတၢင်းၵၢတ်ႇလူင် သိုပ်ႇလူင်းၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈသူႈ၊ ၶူဝ်လွင်း၊ လႃႈသဵဝ်ႈလူင်။ သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလဵပ်ႈမႃးတၢင်းတိူင်းသိုၵ်းလႃႈသဵဝ်ႈ (ဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်)၊ လဵပ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး တၢင်းပူႇတႃႇယဝ်ႉ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈတၢင်းပွၵ်ႉ 10 မႃးၶွႆႈၵၼ်ၶိုၼ်း တီႈလုမ်းႁူဝ်သိူဝ်-ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈမႃးထိုင်ၶိုၼ်း တီႈလုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးပၢင်ႁူမ်ႈမူၼ်ႈႁူမ်ႈသိူဝ်း ႁႆႇၵွင်မွင်းသိူင်း ၵႃႈမူၼ်ႈၵၼ်၊ ၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ၶႅင်ႇၵၼ်တီႈၼင်ႈ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မၢႆ 6 ၼႆႉ မီး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၼၢင်းမွၼ်းၸိင်ႇ၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၸၢႆးဢွင်ႇမျၢတ်ႈ၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ၸၢႆးၺုၼ်ႉမွင်ႇ၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ် (ႁွင်ႉ) ၼၢင်းၵျီႇမျိၼ်ႉ၊ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႃႉ WNP တေႃႇၸေႃးၼၢင်းလူင်ႇ၊ ပႃႇတီႇ DNP ဢူးႁၢၼ်ႇမျိၼ်ႉဢွင်ႇ၊ ပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း၊ ပႃႇတီႇ UDP ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း၊ သုၼ်ႇလဵဝ် ဢူးၵျေႃႇလုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် ၼၢင်းမွၼ်းၸိင်ႇ ဢွင်ႇပေႉတီႈၼင်ႈၼႆသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 10/11/2020  ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ (6) တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇတီႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူဝ်သိူဝ် လႃႈသဵဝ်ႈ
Photo:Sai Hla Htwe ၼုမ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁႆႇၵွင်မွင်းသႅင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်း ၵေႃႇတင်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 32 ပီ မိူဝ်ႈ 26/10/2020

ၼႂ်းမိူင်းတႆး တီႈၼင်ႈသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶႅင်ႇၵၼ်တင်းမူတ်း 12  တီႈၼင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွင်ႇပေႉ 2 တီႈၼင်ႈ။ တီႈၼင်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၶႅင်ႇၵၼ် 49 တီႈၼင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွင်ႇပေႉ 13 တီႈၼင်ႈ။ တီႈၼင်ႈသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 တင်းမၢႆ 2 ၶႅင်ႇၵၼ် 98 တီႈၼင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွင်ႇပေႉ 26 တီႈၼင်ႈ။

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းပိူင်လူင် ႁဵတ်းသၢင်ႈပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးသုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်း တူဝ်ၵဝ်ႇႁင်းၶေႃ၊ ႁႂ်ႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈ ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်၊ ၶတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး၊ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇတင်း ၵၢၼ်ၵေႃႇတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ၸွမ်းလွၵ်းပိူင်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 လႄႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ 2017 ႁူမ်ႈၵၼ် ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး တင်းမူတ်း 46 တီႈၼင်ႈ။ ၼႂ်း 46 တီႈၼင်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း 28 တီႈၼင်ႈ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 14 တီႈၼင်ႈလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 3 တီႈၼင်ႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ထႅင်ႈ 1 တီႈၼင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း