ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ သၢင်ႇသီႈၸၢင်ႈၵိၼ်ၵၢင် တႃႇႁူဝ်သိူဝ် သိူဝ်ၽိူၵ်ႇၸၢင်ႈၵိုတ်းႁူဝ်ႁၢင်

0
480

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်မီး မိုၼ်ႇသၢမ်ႁဵင်ပၢႆ – ပႃႇတီႇ တႆး သွင်ဢၼ် တိုတ်ႉသၢႆႉတိုတ်ႉၶႂႃသေ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၸၢင်ႈဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇၼႂ်းၵႄႈ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပွၵ်ႉယႂ်ႇ မီး 4 ပွၵ်ႉ – ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ ပွၵ်ႉဢွၵ်ႇ၊ ပွၵ်ႉတူၵ်း တင်း ပွၵ်ႉၵၢင် – ၼွၵ်ႈဝဵင်းသမ်ႉ မီး 14 ဢိူင်ႇ – ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 13346 ၵေႃႉ။

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸၢႆးၵျေႃႇၶၢႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – “တေႃႈလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်း ႁဝ်းၶႃႈ တၢင်း 3-4 တီႈၼင်ႈ၊ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ သၽႃးၸႄႈမိူင်း မၢႆ (1) တင်း မၢႆ (2) ၊ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၵေႃႈလႆႈၼမ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၵေႃႈလႆႈၼမ် တေႃႉတေႉပေႉၵၼ် ဢိတ်းဢိတ်းၵူၺ်း ပေႃးၼိူဝ်လွႆလူင်းမႃးထႅင်ႈ၊ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တပ်ႉသိုၵ်း မႃးလေႃးထႅင်ႈတႄႉ တိုၼ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ပေႉလႆႈသၢင်ႇသီႈယဝ်ႉၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မီး 8 တပ်ႉၵွင်၊ ပေႃးၼပ်ႉပႃး လုၵ်ႈလၢင်းမႄးၼၢင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း လိူဝ်ႁဵင်၊ သဵင်ၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ၼိူဝ်လွႆ ဢိူင်ႇမႆႉပူၵ်ႇ၊ ဢိူင်ႇၼွင်လိူဝ်ႇ၊ ဢိူင်ႇပၢင်ႇပိ တင်း ဢိူင်ႇၼွင်တဝ်ႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵေႃႈ တေဢမ်ႇၸႂ်ႈသဵင် ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ပႃႇတီႇ တႆး ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇဢၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇၶဝ်ႈၶႅင်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မီးပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း NLD , ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP, ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တင်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႄႉ ပႃႇတီႇလွႆ တဢၢင်း TNP ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ