Saturday, June 15, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းပၢၵ်ႇပၢႆ ၸႅၵ်ႇပဵၼ်ငႃးသိုၵ်း 2 ငႃး သေ လေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း ၾၢႆႇလဵဝ်သႂ်ႇ တပ်ႉ RCSS/SSA တၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူၵ်းဝႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 30/9/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ – ငႃးၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းၵျွႆးၵူင်း ၶိုၼ်ႈတၢင်း ၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ မုင်ႈၸူးဝၢၼ်ႈၼႃးပဵင်း – ၼႃးပုင်ႇ ထႅင်ႈငႃးၼိုင်ႈသမ်ႉ လုၵ်ႉတၢင်း ဝၢၼ်ႈၵွင်းႁုင်း ၶိုၼ်ႈၸူးဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးပဵင်း သေ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈၼႆႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈဢွၼ်ႇၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ တီႈဢၼ်ထၢင်ႇဝႃႈမီး တပ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယူႇ တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇ ဝၢၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 5-6 လၵ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းသၢႆၼွင်ပိင် လၢတ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းၵျွႆးၵုင်း(တၢင်းၽႄလၢၼ်းၶႂၢႆး) သေမႃး ထႅင်ႈငႃးၼိုင်ႈသမ်ႉ လုၵ်ႉတင်းဝၢၼ်ႈၵွင်းႁုင်း သေမႃး ပေႃးဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇၵႂႃႇၵေႃႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် လၼ်ႇၵွင်ႈၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ၸိူင်ႉၼၼ်။ ၾၢႆႇ ဢႃႇၸီႇ တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင်ယိုဝ်းၶိုၼ်း” – ဝႃႈၼႆ။

လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 29/9/2020 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် ထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ၼိုင်ႈ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉသမ်ႉတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်းသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈဢွၼ်ႇၵွင်ႈလူင် သႂ်ႇ တီႈတပ်ႉ RCSS/SSA ယူႇသဝ်း။

“ၶဝ်တိုၵ်ႉယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ်ၵူၺ်း၊ ယိုဝ်းသႂ်ႇယုမ်းသႂ်ႇယွမ်ႇၸိူင်ႉၼၼ်၊ ဢမ်ႇယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈတပ်ႉႁဝ်းၵမ်းသိုဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈတွပ်ႇၶိုၼ်း”  – ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈပွတ်းသၢႆထုင်ႉ ဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇ – ၼႃးပဵင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ထုင်ႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉ RCSS ၶဝ် တိုၼ်းမႃးတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းၸဵမ်လႂ်ယဝ်ႉၶႃႈ၊ တေလႆႈပၢႆႈႁိုဝ် ဢမ်ႇပၢႆႈႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ သမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၵၢၼ်လႄႈ တင်းၵူဝ် တင်းယူႇ ဢေႃႈၼႆႉ”  – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႆႉ ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်မႃး 3 ၵမ်း၊ လိူၼ်မေႊဝၼ်းတီႈ 10 တေႃႇ လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်သ်ႉသဵင်ႈ၊ လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်သဵင်ႈ တေႃႇ လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊသဵင်ႈ၊ ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃးဝႃႈ တေၵိုတ်းသိုၵ်းထႅင်ႈ တေႃႇထိုင်လိူၼ်ႊဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊသဵင်ႈ။

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးဝႃႈ – ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ မီးယူႇ 3 လွင်ႈ – (1)  မႃးၸွမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ပႃႈၼိူဝ်ၸီႉသင်ႁိုဝ် (2) မႃးထတ်းပၼ်ႁႃ ဢၼ်ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ မိူဝ်ႈလိူၼ်ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉႁိုဝ် (3) မႃးတူင်ႉၼိုင်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈႁိုဝ် လီဝူၼ်ႉယူႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 25/6/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 21/7/2020 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်ၼိုင်ႈလိူၼ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင် ပွင် ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ 5 တပ်ႉၵွင် မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉၶလယ 22 ၊ ၶလယ 23 ၊ ၶလယ 101 ၊ ၶလယ 147 ၊ ၶလယ 256 ၊ ၶလယ 136 လႄႈ ၶမယ 503 ႁူမ်ႈၵၼ် သွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇ လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ သွင်ၾၢႆႇ တုမ်ႉလေႃႇၵၼ် လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈ။ တင်းပွတ်း ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ်၊ ဢိူင်ႇလွႆၸွင်ႈ၊ ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ငႃးသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း RCSS/SSA ယိုဝ်းပႃးၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ပေႃႉထုပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ 2 ၵေႃႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆသေ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 10/7/2020 ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း