ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး လွႆတႆးလႅင်း မွပ်ႈယိုၼ်ႈၶႅပ်းၶမ်းယွင်ႈယေႃး ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး 5 ၵေႃႉ ပႃးDr.ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း

0

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး 5 ၵေႃႉ မွပ်ႈယိုၼ်ႈၶႅပ်းၶမ်း။ ဝႂ်ယွင်ႈယေႃး -ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး Dr. ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း မေႃတႅမ်ႈၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ။

ဝၼ်းတီႈ 07/02/2018 ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးရၢင်းဝလ်းလႄႈ ဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ပၢႆးမွၼ်းတႆး ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇယုၵ်ႉယွင်ႈတႄႉပဵၼ် Dr. ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း၊ ၸၢႆးတႃႇဢူး၊ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်၊ ၸၢႆးထႅၼ်ႈလႅဝ်းလႄႈ ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ။

ၸၢႆးထႅၼ်ႈလႅဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ဢမ်ႇထၢင်ႇသေလႆႈႁပ်ႉသူးၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်ဢၼ် ၸူမ်းသိူဝ်းလႄႈ မီးႁႅင်းၸႂ်တႄႉၶႃႈဢေႃႈ သိုပ်ႇၼႆႉၵႂႃႇတေၶတ်းၸႂ် တႅမ်ႈဢွၵ်ႇ ႁွင်ႉဢွၵ်ႇ ၽဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ထႅင်ႈၼမ်ၼမ်ၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18-19/11/2017 ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးရၢင်းဝလ်းလႄႈ ဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ပၢႆးမွၼ်းတႆး ပၢၼ်ၵဝ်ႇလႄႈ ပၢၼ်မႂ်ႇ။ ဢၼ်ထုၵ်ႇယုၵ်ႉယွင်ႈၼၼ်ႉ မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်း/ ၽူႈတႅမ်ႈၵႂၢမ်း ပၢၼ်မႂ်ႇ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်၊ မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၼၢင်းၼၢင်း၊ ၸၢႆးသႅၼ်ၾႃႉ၊ ၼၢင်းႁွမ်ၼုတ်း၊ မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်းပၢၼ်ၵဝ်ႇ ၸၢႆးၶိူဝ်းသုင်၊ ၼၢင်းၸၢမ် ၶမ်းလႄႈ ၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်းၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here