ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၸၢႆးတႅင်းၼၢင်းယိင်းယဝ်ႉသွင်ႉပၢႆႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတီႈပဵင်းလူင်

0
617

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်တႅင်းၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၵဵင်းမႆႇသေ သွင်ႉပၢႆႈ ပႅတ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၵုမ်းတူဝ်လႆႈတီႈ ပဵင်းလူင် မိူင်းထႆး။

ၸၢႆးၺၢၼ်ႇၼတိၼ်ႇ
Photo:by ၸၢႆးၺၢၼ်ႇၼတိၼ်ႇ Facebook

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 04/7/2020 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႆႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈၸၢႆးၺၢၼ်ႇၼတိၼ်ႇ၊ ၵေႃႉဢၼ်ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သၼ်သၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/07/2020 သေ သွင်ႉပၢႆႈၶိုၼ်ႈမိူဝ်းမူၵ်းသေႃႉ မႅပ်းတဵတ်ႇဝႆႉ တီႈပဵင်းလူင် ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၺၢၼ်ႇၼတိၼ်ႇ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတီႈ ပဵင်းလူင်
ၸၢႆးၺၢၼ်ႇၼတိၼ်ႇ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတီႈပဵင်းလူင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/8/2020

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေႃႉယၢမ်ႈၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ-“လႆႈႁူႉဝႃႈ ၶႃသွင်ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်မေးၵၼ်ၵူၺ်း၊ ပဵၼ်ၶႃၽူဝ်မေးထဵင်ၵၼ်ၽိတ်းၵၼ်သေ ၶိုၼ်းတႅင်းၵၼ်ၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထဵတ်ႈထၢမ်မၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ယွၼ်ႉမေးၼၢင်းမၼ်းလၵ်ႉလဵၼ်ႈၸူႉ၊ မၼ်းလႆႈႁၼ်ၶဝ်ဢုပ်ႇၵၼ်ၼႂ်းၶိူင်ႈၾူၼ်ႊ/မိုဝ်းထိုဝ်သေ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၶိူင်ႈၾူၼ်ႊၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းဝၵ်ႉႁိမ်ဢဝ်သေပိုဝ်ႈၵွႆပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်” ၼႆယဝ်ႉ။

ပိူင်ပဵၼ်လွင်ႈၼႆႉ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/07/2020 မွၵ်ႈယၢမ်း 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း၊ ၸၢႆးၺၢၼ်ႇၼတိၼ်ႇ ဢႃႇယု 40 ပႆၢ ၼႆႉ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်း ၼၢင်းၺုၼ်ႉ ဢႃႇယု 37 ပီ၊ တီႈႁိူၼ်းမႄႈလဵင်ႉၾၢႆႇၼၢင်းယိင်း တီႈၸႄႈဝဵင်း သၼ်သၢႆး၊ ၾၢႆႇၼၢင်းယိင်း မီးႁွႆးတႅင်းတိူဝ်ႉၸွမ်းႁူဝ်ၼူမ်း၊ ပဵမ်ႉ၊ လင်မိုဝ်း၊ ၸွမ်းၶေႃးၸိူဝ်းၼႆႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းၺုၼ်ႉ
Photo:by social media ၼၢင်းၺုၼ်ႉ ၵေႃႉၺႃးတႅင်း

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼၢင်းၺုၼ်ႉ ၵေႃႉၺႃးတႅင်းၼႆႉ ၵႂႃႇၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃပႃႇငႄႉ (ၼၶွၼ်ႊၽိင်ႊ)သေ ပူၼ်ႉၶိတ်ႇလႅင် ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႆႈမႆႈၸႂ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ- ယူႇတီႈလႆႈၵႂႃႇတွင်ႈထၢမ် ၾၢႆႇၼၢင်းယိင်းတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ- သွင်ၶႃပဵၼ်ၽူဝ်မေးၵၼ်သေပႅတ်ႈၵၼ်လႆႈ 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းၸၢႆးမႃးယွၼ်းလီၶိုၼ်း မႃးယွၼ်းယူႇ ၸွမ်းၶိုၼ်း။ ၼၢင်းယိင်း လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈမႃးယူႇၸွမ်းၶိုၼ်းၵေႃႈလႆႈယူႇ ႁႂ်ႈႁဵတ်းတူဝ်လီလီ၊ ယႃႇပေၶၢၼ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်သေ ၵိၼ်ယဝ်ႉၵုမ်ႇဢႅဝ်ႇလၢဝ်းမိူၼ်ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး။ ထဵင်ၵၼ်သေၾၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆး ဢဝ်မိတ်ႈ ဢၼ်ပႃးမႃးၼၼ်ႉ တႅင်းသႂ်ႇမၼ်းၼၢင်း၊ မၼ်းၼၢင်းႁိမ်ဢဝ်လႆႈမိတ်ႈသေ ဢဝ်ဝိုတ်ႉတူၵ်းႁူးလႅင်းပႅတ်ႈ၊ ၵတ်ႉၵႃႈမိတ်ႈဢမ်ႇၽၢႆလႄႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈ ၶေႃးလႆႈၶၢတ်ႇ- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးသေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်လႆႈယဝ်ႉ တွင်ႈထၢမ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးသမ်ႉဝႃႈ မၼ်းႁၼ်မေးမၼ်းလၵ်ႉလဵၼ်ႈတၢင်ႇၵေႃႉထႅင်ႈ၊ ၶႃၽိတ်းၵၼ်သေ မေးမၼ်းတေဢဝ်မိတ်ႈမႃး တႅင်းမၼ်း၊ မၼ်းၸင်ႇႁိမ်ဢဝ်မိတ်ႈၼႂ်းမိုဝ်းမေးမၼ်းသေ တႅင်းၶိုၼ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။  

ၸၢႆးၺၢၼ်ႇၼတိၼ်ႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတၢင်းမိူင်းထႆးဝႃႈ ၸၢႆးၵၢၼ်း၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢင်ႈသႅင် ဢိူင်ႇတမ်ႇၽၢၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵေႃႉပဵၼ် ၼၢင်းၺုၼ်ႉၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလဵဝ်ၵၼ်။  ၼၢင်းၺုၼ်ႉၼႆႉ ယၢမ်ႈတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းမႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ မီးလုၵ်ႈလၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ယူႇဝႆႉတၢင်းႁိူၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင် -ၼႆယဝ်ႉ။

မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ဝၢႆးတႅင်းၼၢင်းၺုၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ သွင်ႉပၢႆႈမိူဝ်းမူၵ်း တီႈပဵင်းလူင်၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ ၶၢႆပႅတ်ႈတီႈပဵင်းလူင်။ မိူဝ်ႈလဵဝ်မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး၊ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီး- ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE