Saturday, July 13, 2024

ထႆးတီႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵီႊလူဝ်ႊ ဝႃႈပဵၼ်ၶွင်ၸုမ်းဝႃႉ

Must read

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၾၢႆႇသိုၵ်း၊ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ၊ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်း တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈဢႆႊသ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵီႊလူဝ်ႊ၊ လၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၶူဝ်းဝႃႉပွတ်းၼိူဝ်။

Photo:by chiangmainews ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် မိူဝ်ႈ 19/07/2020

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/07/2020 ယၢမ်း 13:30 မူင်း၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလၢႆၾၢႆႇ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဝီႊရၽူင်ႊ ၽၼ်ႊထၸၵ်ႇ ၵႅမ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇတီႈ လုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႅၼ်လိၼ်ၽၢၵ်ႈၼိူဝ်/ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် မိူဝ်ႈ 19/07/2020 -ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/07/2020 ယၢမ်း 17:30 မူင်း၊ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးလၢႆၾၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇမႃး တီႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ဝဵင်းႁွမ် မူႇဝၢၼ်ႈဝဵင်းႁွမ် ဢိူင်ႇမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး၊ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းမႄႈသၢႆ-ၵဵင်းသႅၼ်။ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး တင်းမူတ်း 5 ၵေႃႉ၊ ယႃႈဢႆႊသ် 346 ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ၊ ၶေႊတႃႊမိၼ်ႊ 40 ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ၊ ရူတ်ႉၵႃးတေႃႉတၢင်ႇယႃႈ 3 လမ်း-ၼႆယဝ်ႉ။

Photo:by chiangmainews ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတီႉလႆႈ မိူဝ်ႈ 19/07/2020

ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးလႆႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေမီးၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇယႃႈ လုၵ်ႉတၢင်းၸႄႈဝဵင်း မႄႈသၢႆမႃး ၼႆသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းထႆး ၵွင်းၵမ်းလင်ၽႃမိူင်း၊ ၸဝ်ႈၼႃႈပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ပႃးၸဵမ်ပလိၵ်ႈၽၢၵ်ႈ 5 ၵပ်းသၢၼ်ၵၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃး တီႈလၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈဝဵင်းႁွမ်သေ  တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဝီးရၽူင်း ၽၼ်းထၸၵ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ- “ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶွင်ၸုမ်းဝႃႉပွတ်းၼိူဝ်၊ ပဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ႁုပ်ႈဢဝ်လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း မႃးၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်။ ပေႃးပၵ်းတႃတူၺ်းၵၢၼ်ႁေႃႇမၼ်းလႄႈၶိူင်ႈမိၵ်ႈမၢႆမၼ်းၸိုင် လႆႈႁၼ်မီးဝႆႉ 4 ယၢင်ႇ/သႅၼ်း။ တေႃႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းထႆး တီႈလႅၼ်လိၼ်မႄႈသၢႆ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးသေ တေတေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇမိူင်းထႆး ပွတ်းတႂ်ႈ။ ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းမူတ်းၼႆႉ တေသိုပ်ႇတေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇမိူင်းတီႈ 3 ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ တူၺ်းၵၢၼ်ႁေႃႇမၼ်းႁေႃႇဝႆႉၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီ။ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၵေႃႈ လႆႈပၵ်းတႃတူၺ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်မူႇၸုမ်းတေႃႉယႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးတႃႇသေႇ ၸင်ႇမႃးတီႉၺွပ်းလႆႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo:by chiangmainews ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် မိူဝ်ႈ 19/07/2020 တီႈ လုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႅၼ်လိၼ်ၽၢၵ်ႈၼိူဝ်

“ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇ 2 သႅၼ်း ၵူၼ်းမၵ်ႉႁိတ်ႉၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း သူႇၵိၼ်တႄႉတႄႉ၊ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈၶဝ်။ မိူဝ်ႈၵႂႃႇထိုင်ၼွၵ်ႈမိူင်းယဝ်ႉ တေမီးၵႃႈၶၼ်သုင်လိူဝ်ၼႂ်း မိူင်းထႆး 10 ပုၼ်ႈ။ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၵၢၼ်လၵ်ႉလွမ်ဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ် လႅၼ်လိၼ်ၽၢၵ်ႈၼိူဝ် ၵေႃႈလႆႈတိတ်းတၢမ် တူၺ်းၸွမ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၸုမ်းၼႆႉမႃးတႃႇသေႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း