ဢမီႊတႃႊ ပႃႊၵျၢၼ်ႊ ၸၢႆးၸိူင်းၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19

0
221

ၸၢႆးၸိူင်း မိူင်း ဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ ၸၼ်ႉႁေႃႊလီႊဝုတ်ႉ ၸိုဝ်ႈဢမီႊတႃႊ ပႃႊၵျၢၼ်ႊ Amitabh Bhajan ဢႃယု 77 ပီ လႄႈလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ဢၽိသဵၵ်ႇ ပႃႊၵျၢၼ်ႊ Abhishek Bachchan တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ မွမ်ႊပၢႆး ။

မၼ်းၸၢႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႂ်းတုၺ်ႊတိူဝ်ႊမၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/7/2020 ဝႃႈ   မၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်   ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ မူတ်းယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းပႃးၵူၼ်းဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်းမၼ်းၸၢႆးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/7/2020 ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်မူတ်းမူတ်းဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢႆးၸိူင်းၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

တီႈမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ၼမ်သုတ်းထိသၢမ် ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11 ၼၼ်ႉဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတင်းပဵၼ်မီးထိုင် 27114 ၵေႃႉ ။ ၸွမ်းၼင်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉ worldometer ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတႄႉဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းမီး 879466 ၵေႃႉယဝ်ႉသေ ဢၼ်တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီး 23187 ၵေႃႉယဝ်ႉ။  

 ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၼမ်သုတ်းထိသွင်ပဵၼ်မိူင်း ပရႃႊသီႊလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းမီး လၢၼ်ႉပႅတ်ႇပၢႆ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီး 7 မိုၼ်ႇပၢႆ။ တိတ်းၸပ်း တၢႆၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ တိုၵ်ႉပဵၼ်ထိ 1 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတင်းပဵၼ်မီး  3 လၢၼ်ႉပၢႆသေ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၸမ်သႅၼ်သီႇယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်ႇ – Aljazeera

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE