Saturday, May 25, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႃလီႉ ၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

Must read

ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵူႈၵေႃႉၼႆသေ ၽွင်းၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၵႃလီႉ ႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႃလီႉ  ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။

Photo:by Social media ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵႃလီႉ

တင်ႈတႄႇၽွင်းႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႈဝဵင်းၵႃလီႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဝႂ်ၵပ်းတူဝ် (လဝၵ) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း (မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ) ဝႆႉယူႇ။  ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၵူႈၵေႃႉ ၸိူဝ်းပႆႇမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇလဝ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်းႁဵတ်းလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “မိူဝ်ႈလဵဝ်မၼ်းပဵၼ်ၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ၊ တႅၼ်းၽွင်းၶဝ်ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၶဝ်တေလႆႈတီႈၼင်ႈ ၶဝ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶတ်းၸႂ်ပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းဝႆႉပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ်သေ မိူဝ်းလိူၵ်ႈတင်ႈပၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်း၊ ႁႂ်ႈၶဝ်လႆႈတီႈၼင်ႈၶဝ်ၶိုၼ်း။ ပိူၼ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈလိၼ်ႉၸၢင်ႉမႅပ်ႈမႃး ႁဝ်းႁႃးလူဝ်ႇႁိပ်ႈပၢတ်ႇ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပႆႇမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈယူႇမိူင်းထႆးၵေႃႈ တေလႆႈႁႃ လွၵ်းလၢႆးၽႂ်မၼ်းသေဢွၵ်ႇမႃးႁဵတ်းၵူၺ်း၊ မိူဝ်ႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇဢဝ်ဝႆႉၵမ်းလဵဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇၵူႈၵေႃႉ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၸိူဝ်းတေႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇသႂ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်ဝႆႉတီႈႁူင်းႁေႃးၼမ်ႉၶူင်း မၢႆ 1 တီႈဝဵင်းၵႃလီႉ-လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈတိုၵ်ႉပိုတ်ႇႁဵတ်း မီးတိုဝ်ႉတၢင်းႁဵတ်းယူႇၼႆႉ ပေႃးပီႈၼွင်ႉ ႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇမိူဝ်းလႆႈၵေႃႈမိူဝ်းလီယူႇ၊ မိူဝ်းႁဵတ်းၸူဝ်ႈၸႃႈၶၢဝ်းၼႆႉ ၶႅၼ်းလီ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဢမ်ႇႁႃတၢင်းမိူဝ်းလႆႈၵေႃႈ ၸင်ႇမိူဝ်းႁဵတ်းၵမ်းလင်ၵေႃႈ လႆႈယူႇၵူၺ်းၶႃႈ။ လိူၼ်ၼႃႈ ပေႃးဝႃႈတၢင်းထႆးပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်မႃးယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇမိူဝ်းႁဵတ်းၵေႃႈတၼ်းၶိုၼ်းယူႇ ၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ။ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ယႃႇပေဝူၼ်ႉဝႃႈ ၵဝ်မႃးယူႇမိူင်းထႆးယဝ်ႉ ၵဝ်တေဢမ်ႇမိူဝ်း တၢင်းမိူင်းတႆးၶိုၼ်း”-ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးယင်းလၢတ်ႈၼႄပႃးဝႃႈ- မိူဝ်းမိူင်းႁဝ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ပႆတၢင်းလႂ်ၵေႃႈၶႂ်ႈယၢပ်ႇဝႆႉ၊ ပိူၼ်ႈၵူတ်ႇဝႂ်ၵပ်းတူဝ်တိၵ်းတိၵ်း၊ ပေႃးဢမ်ႇမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၼႆႉ ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈယဝ်ႉ ၶႂ်ႈယၢပ်ႇယဝ်ႉ။ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉ SIM card မၢၼ်ႈ သႂ်ႇၶိူင်ႈၾူၼ်ႊ/မိုဝ်းထိုဝ် ၵေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပေႃးဢမ်ႇမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမီး SIM card ၵေႃႈ တေလႆႈဢဝ် ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ၵႂႃႇလူင်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆမၼ်း၊ ပေႃးလူင်းယဝ်ႉၸင်ႇၸႂ်ႉလႆႈ၊ ပေႃးဢမ်ႇလူင်းဢမ်ႇၸႂ်ႉလႆႈ ယဝ်ႉ ၶဝ်တတ်းပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်။ ပေႃးဢမ်ႇမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ၶဝ်တတ်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈမူတ်းယဝ်ႉမိူဝ်ႈလဵဝ်။ ၵွပ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ၸင်ႇဝႃႈႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵၼ်- ဝႃႈၼႆ။

Photo:by kanbawzatainews ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် လႃႉဢူး

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၼႆႉ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸႄႈမိူင်းတႆးလႄႈ လႅၼ်လိၼ် (ၼတလ) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် လႃႉဢူး လၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး မိူဝ်ႈ 12/06/2019 ဝႃႈ “ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မီးမၢႆၾၢင်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တင်းမူတ်းမီး 3 လၢၼ်ႉ 8 သႅၼ်ပၢႆ ။ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၸိူဝ်းဢႃႇယုတဵမ် 10 ပီ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၵႂႃႇယူႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်၊ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်း မီးယူႇ 5 သႅၼ် 7 မိုၼ်ႇၵေႃႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပိူဝ်ႈတႃႇႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ် (မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ) ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မီးလၢႆလၢႆၶၵ်ႉတွၼ်ႈ။ ပိူင်လူင်မၼ်း ၽူႈတေႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ် တေလႆႈဢဝ်ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵၢင်ႉၵႄႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ၊ ႁူမ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉသေၵႂႃႇတီႈလုမ်းၾၢႆႇ ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း (လဝၵ)သေ ယိုၼ်ႈယွၼ်းႁဵတ်း၊ မီးၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်လွင်ႈၸိုဝ်ႈ တီႈယူႇ ပေႃႈမႄႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၸိုဝ်ႈသဵင် သႂ်ႇၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း