ပေႃး​​တေမႃးဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်သၽႃႇဝၼႂ်းမိူင်းတႆး ထုၵ်ႇလီလႆႈ လွင်ႈလႆၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

0
283

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE