Saturday, May 18, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈၸဵဝ်း ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ဝႆးဝႆး

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တင်းသွင်မိူင်း ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ဝႆးဝႆးၼႆႉ၊ ယွၼ်ႉတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႃႈႁိူၼ်းလိူဝ်ႁႅင်း။

Photo by – ထုင်ႉႁူၺ်းလီႈ/ ၽၵ်းတူမိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ဢိုတ်း/ ပိၵ်ႉယဝ်ႉ

ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၽၵ်းတူပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉယင်းပႆႇပိုတ်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉ မွင်းႁႂ်ႈပိုတ်ႇၼႃႇၶႃႈယဝ်ႉ ၽၵ်းတူၼႆႉ။ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႃႉၶၢႆၵၼ်လႆႈလီလီ။ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇတႄႉ တေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈယူႇ သေတႃႉ မၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊၵုၼ်ႇလၢႆးယႂ်ႇၵူၺ်းၶႃႈ။ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်ယွႆႈယႅမ်းမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈလူး” ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လိူဝ်သေၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆယွႆႈယႅမ်းယဝ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵၢၼ် ဢိတ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ၊ ဢိတ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈလႄႈၵၢၼ်ဢၼ်လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မုင်ႈမွင်း တႃႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ် ဝႆးဝႆးၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးမၢဝ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပေႃးပိုတ်ႇၽၵ်းတူၼႆ ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ မၼ်းငၢႆႈ၊ ၶႂ်ႈလႆႈၶူဝ်းၶွင်သင်ၵေႃႈ လႅၼ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၵမ်ႉၼိုင်ႈသေ သိုဝ်ႉမႃးၵေႃႈလႆႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉလႆႈသင်ႇဢဝ်ၼႂ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၊ တၢင်းပုၼ်ႉသမ်ႉလႆႈသူင်ႇမႃးၸွမ်းၸဝ်ႈၵႃးၼႆ 1 – 2 ဝၼ်းၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေမႃးၽႅဝ်” ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၶႄႇသေသူင်ႇၶူဝ်းမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇတဵမ်ရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇၸၢင်ႈသူင်ႇမႃး။ လႆႈပႂ်ႉၵၼ်လႄႈ မၢင်ပွၵ်ႈထိုင် 3-4 ဝၼ်းၸင်ႇလႆႈသူင်ႇၼိုင်ႈလမ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢၼ်လၵ်ႉတေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး လိူဝ်ၵူႈပွၵ်ႈ ၵူၼ်းမူႇၸေႊဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လုင်းသွႆႈၶမ်းႁိူင်း ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယွၼ်ႉပိၵ်ႉၽၵ်းတူမိူင်းၼႆႉမႃးႁိုင်သေ လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ် လဵင်ႉတွင်ႉၼႆႉ မၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းၵၼ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃးၵေႃႈ မီးၼမ်မႃးယဝ်ႉ ၸဵမ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇယွႆႈယႅမ်း ၼိူဝ်ႉ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ လၵ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်ၵၼ် ယိုၼ်ႈပၼ်ၵၼ် ၸွမ်းႁူဝ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၼမ်မႃးတႄႉတႄႉ၊ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တီႉလႆႈၵေႃႈမီးယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၽေးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸမ်ၶဝ်ႈဝႃႇသႃယဝ်ႉသေ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵိၼ်ၸွမ်းလၢႆးဝၼ်း၊ ဢၼ်ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးပဵၼ်ၵၢၼ်ပဵၼ်ငၢၼ်းသင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မူႇၸေႊလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၵူႈတီႈတီႈ ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်/ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတၢင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း။ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇလၢမ်းၽႄႈတိတ်းၸပ်းၵၼ် ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွင်ၵေႃႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ။ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃမူႇၸေႊယူႇ ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး313 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 6 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 66 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 241 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း