Saturday, May 18, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉလွႆတွၼ်းမိူင်းၵိုင် ၺႃးၶၢၼ်းတေႃႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၶိုၼ်ႈသူင်ႇပၢင်သဝ်း

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေႃႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်သူင်ႇပၼ်ၶဝ် တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းလွႆတွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ ၼိုင်ႈလိူၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 2 ပွၵ်ႈ။

Photo by -cincds.gov.mm/ တပ်ႉပၢင်သဝ်း တီႈၼိူဝ်လွႆတွၼ်း မိူဝ်ႈၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈယိုတ်းလႆႈ ႁူဝ်လိူၼ်မတ်ႉၶျၼၼ်ႉ

ဝၼ်းတီႈ 5/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈလွႆတွၼ်းၼၼ်ႉ ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူင်ၸၢမ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ထူဝ်ႈ 3 လမ်း ၵႂႃႇတေႃႉဢဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆးသေ သူင်ႇၸူးတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းၶဝ် တီႈလွႆတွၼ်း ။

- Subscription -

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵူၼ်း ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6-7 မူင်းၼႆႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် ဢဝ်ထူဝ်ႈ 3 လမ်းသေ တၢင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶဝ် သူင်ႇၸူးတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း တီႈလွႆတွၼ်းၼၼ်ႉ။ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၼိုင်ႈလိူၼ်မွၵ်ႈ 2 ပွၵ်ႈၼႆႉၶႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ်ၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင် RCSS တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 294 ႁႅင်းသိုၵ်း 30 ၵေႃႉ လူင်းလွႆတွၼ်းမႃးသေ ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵႂႃႇတၢင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ်ၶဝ် တီႈဝၢၼ်ႈႁၢမ်းငၢႆး ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး။ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၸႂ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ လုင်းၼၼ်ႇတႃႇ၊ လုင်းၵိဝ်ႇ၊ လုင်းၵုင်ႇတရလႄႈ လုင်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပေႃးဢဝ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝႃႈတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆ၊ ဢမ်ႇလႆႈၵႃႈယၢပ်ႇသင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈသုမ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း သုမ်းၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ၊ ပေႃးၶဝ်ႁၵ်ႉလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉယူႇၸိုင် လွင်ႈၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီမီးယဝ်ႉ၊ သူပ်းတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉသမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶၢမ်ႇ ဢၼ်လႆႈၸၢမ်ႇသမ်ႉပဵၼ်ၶဝ် လွင်ႈၼႆႉမၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHRF/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၶၢၼ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သူင်ႇမႆႉပၼ် တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း တီႈၼိူဝ်လွႆတွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ယူႇတီႈ RCSS ငိူင်ႉဝႄႈပၼ် ပၢင်သဝ်းတီႈလွႆတွၼ်း၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈၵႂႃႇပုတ်ႈယူႇ၊ တင်ႈတႄႇၼၼ်ႉမႃး ၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႅပ်းမႆႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်၊ ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၵၢတ်ႈၵၢၼ် ၵၢတ်ႈငၢၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းတႃယေး။

ၸၢႆးႁေႃသႅင်သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ“ သင်ဝႃႈၶဝ်ပၼ်ၵႃႈၸၢင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းပဵင်းပေႃးၸႂ်ၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း ပဵင်းပေႃးၸႂ်ႁဵတ်းပၼ် ဢမ်ႇႁဵတ်းထႅင်ႈၵမ်ႉၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ၊ ပေႃးဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇပဵင်းပေႃးၸႂ် သမ်ႉၸႂ်ႉႁဵတ်းၼႆ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈလွႆတွၼ်း တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊလႄႈ ထိုင်ႁူဝ်လိူၼ်မတ်ႉၶျ် 2020 ၊ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း လွႆတွၼ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢင်ဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်း NCA ၸုမ်းၼိုင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၸဵင်ပီၵမ်ႈထူၼ်ႈ 4 ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း