ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈမႂ်ႇႁၢႆႉႁႅင်း တီႈမိူင်း ဢွတ်ႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ

0
382

ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈမိူင်းဢွတ်ႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ ႁၢႆႉႁႅင်းမႃးထႅင်ႈ၊ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းမႂ်ႇ၊ ၵူၼ်းသၢမ်ႁဵင်ပၢႆ ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ။

Photo:by booking.com ဝဵင်းလူင်မဵလ်ႊၿိူၼ်ႊ ဝဵင်းလူင်မၢႆ 2 ၶွင် ဢွတ်ႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 04/07/2020 ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ဝိၵ်ႊတေႃႊလီႊယိူဝ်ႊ ၶွင်မိူင်းဢွတ်ႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽိူမ်ႉမႃးထႅင်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် 108 ၵေႃႉ၊ ၸွမ်းၼင်ႇလွၵ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်မီးၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမႃးၼၼ်ႉ ဝၼ်းၼႆႉၼမ်သုတ်း၊ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ႁၢင်ႈႁၢႆႉသုတ်း- ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢွတ်ႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ (6/7/2020) မီးၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 8,586 ၵေႃႉ၊  လူႉတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ 108 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃႁၢႆၶႅၼ်းယဝ်ႉ 7,420 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 215 ၸိုင်ႈမိူင်းတူဝ်ႈလူၵ်ႈၼႆႉ ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ပဵၼ်မိူင်းၼမ်ထီႉ 72 ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈလွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢွတ်ႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပူင်သင်ႇ Lockdown ပွၵ်ႈၵမ်းမႂ်ႇထႅင်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈၼႂ်းတိူၵ်ႈဢုတ်ႇလူင် 9 တီႈ/လင် ၼႂ်းဝဵင်းလူင်မဵလ်ႊၿိူၼ်ႊ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 3,000 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇႁၢမ်ႈတပ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းတိူၵ်ႈဢုတ်ႇလူင် 9 လင်ၼႆႉ တႃႇ 2 လင် မီးၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဢေႇသုတ်း ဢမ်ႇယွမ်း 23 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈမိူင်းဝိၵ်ႊတေႃႊလီႊယိူဝ်ႊ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “လွင်ႈဢၼ်မီးၵူၼ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမႂ်ႇၼမ်မႃးၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်တႄႉတႄႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ၸိူဝ်းဢၼ် လႆႈၶဝ်ႈၵဵပ်းတူဝ် Quarantine ဝႆႉယူႇၼႆႉ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တၵ်းတေလႆႈယူႇသဝ်းၼႂ်း ဢွင်ႈတီႈလိုဝ်ႈသဝ်းၽႂ်မၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း။ ၼႂ်းၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်းပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ယူႇၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေတူၺ်းထိုင်လူလွမ်ပၼ်လွင်ႈ တေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ်၊ ယႃႈယႃလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉၶွင်သွႆၸိူဝ်းၼႆႉပၼ် ႁႂ်ႈၵုမ်ႇထူၼ်ႈၵူၺ်း-ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈဝဵင်းလူင်မဵလ်ႊၿိူၼ်ႊၼႆႉ ပွတ်းတူင်ႇၶွပ်ႈၼွၵ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၸၢၼ်းဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်း 3 ၶဵတ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ မီးၵၢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းပိုၼ်ႉတီႈၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ပေႃးဢမ်ႇၸမ်ႈၸုတ်ႇၸမ်ပဵၼ်လိူဝ်ႁႅင်း ပူၼ်ႉတီႈ ၽႂ်တၵ်းဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းလႃးလႃး-ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 06/07/2020 တူဝ်ႈလူၵ်ႈ ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးမႃးထိုင် 11,619,300 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ 4,495,267 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃႁၢႆၶႅၼ်း 6,552,292 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ 537,367 ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမီးၼမ်သုတ်း။ ထီႉသွင် ပဵၼ်မိူင်းပရႃႊၸီႊ၊ ထီႉသၢမ် မိူင်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ၊ ထီႉသီႇ မိူင်းရတ်ႉသျိူဝ်ႊ – ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE