သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ 5,000 တူၼ်ႈ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ 5,000 တူၼ်ႈ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈသႃႇသၼႃႇ ပုတ်ႉထၸဝ်ႈယိုၼ်းယၢဝ်း။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢႆးၶႃႈ/ သင်ၶၸဝ်ႈတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တႃႇ 5 ႁဵင်တူၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ) ယူႇတီႈၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်/ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼုမ်ႇထဝ်ႈသၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း တႃႇ 5,000 တူၼ်ႈ တီႈႁူဝ်ၼမ်ႉႁူးတႃသႂ် ယၢၼ်ၵႆဝဵင်း လၢႆးၶႃႈ မွၵ်ႈ 2 လၵ်း ။

ၸဝ်ႈၶူး ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ယိူင်းဢၢၼ်း တီႈဢၼ်လႆႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉၼႆႉတႄႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁႂ်ႈသႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထ မုၼ်ၶမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယိုၼ်းယၢဝ်း ထိုင် 5,000 ပီမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၵုသူလ်ၸွမ်းၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈထမ်ႈ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ သၢမ်ပီ သၢမ်လိူၼ် ပၢႆသၢမ်ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢႆးၶႃႈ/ သင်ၶၸဝ်ႈတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တႃႇ 5 ႁဵင်တူၼ်ႈ

တူၼ်ႈမႆႉ ဢၼ်လႆႈၽုၵ်ႈသွမ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ မွၵ်ႇၶဵတ်ႉလႃး/ ၸိင်ႇပၢၼ်း၊ မွၵ်ႇၵွၼ်၊ မႆႉသၵ်း၊ မႆႉယူမ်းလိူင်၊ မွၵ်ႇၸရီႇ၊ မႆႉၵေႇတွၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း ၶူးလူင်ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊထမ်ႇမသႃႇမိ ၽူႈၵေႃႇတင်ႈၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းတႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ထိူၼ်ႇၶိူဝ်းပႃႇမႆႉပေႃးတေၶဵဝ်ၸမ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၼမ်ႉပေႃးတေဢမ်ႇႁႅင်ႈၼၼ်ႉ ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ပေႃးတေလႆႈယူႇႁူမ်ႈၵတ်းယဵၼ် ပဵၼ်တၢင်းႁၢင်ႈလီၼၼ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢႆးၶႃႈ/ သင်ၶၸဝ်ႈတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တႃႇ 5 ႁဵင်တူၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈသင်ၶၼႃယၵ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈလွႆၵွင်းမူး မၢၵ်ႇႁိၼ်ၼမ်ႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈသၢင်းတင်း ဝၢၼ်ႈထီႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႃႇၼိုင်ႈႁဵင်တူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE