လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းဢိၵ်ႇၵူၼ်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်။

Photo by – RCSS/ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶမ်းၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 လွႆၵေႃႇဝၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈ မဝ်းၵမ်

ဝၼ်းတီႈ 26/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 10 မူင်းၶိုင်ႈ ယူႇတီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ 1 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လွႆၵေႃႇဝၼ်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ တီႈႁူင်းႁေႃးႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမၢႆ 2 လွႆၵေႃႇဝၼ်း။ မီးၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 700 ပၢႆ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶမ်းၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 လွႆၵေႃႇဝၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ “ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽေးတေႃႇ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း၊ ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းႁဝ်း။ ပဵၼ်ၽေးတေႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း၊ ပဵၼ်ၽေးတေႃႇ ၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉတင်းသဵင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၽေးလူင် ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇဢွၵ်ႇလိူတ်ႈလႄႈ တၢႆလူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉတူဝ်။ ပဵၼ်ၽေးလူင်ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၶိုၼ်းတူဝ်ႁဝ်း၊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽေးလူင် ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇမုင်ႈမွင်းႁၼ်လႆႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉႁဵတ်းပဵၼ် ၵၢၼ်မိူင်းသေ ၶႃႈႁႅမ်ၶိုၼ်း လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – RCSS/ ပၢင်ၵႅဝ်ႈတီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ

မၼ်းၸဝ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းတင်းမူတ်းတၵ်းလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵၼ်လူၺ်ႈ ဢမ်ႇၵႃႉၶၢႆ၊ ဢမ်ႇသူႇသမ်း၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သၢၼ်ၶတ်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ၊ သၢၼ်ၶတ်းၵူၼ်းသူႇသမ်း၊ သၢၼ်ၶတ်းၵူၼ်းပၼ်ႁႅင်း လွင်ႈယႃႈမဝ်ႈၵမ် ဝႃႈၼႆ။

“ ပေႃးၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈလူမ်ႉၸူမ်ၵွႆလႆႈ ၸဵမ်တူဝ်ၸႂ်/ ဢွၵ်းဝူၼ်ႉႁဝ်း၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ပၢႆးပၺ်ၺႃ တေႃႇပေႃးထိုင်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ လုၵ်ႈလၢၼ်တိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ထိုင်ၸၼ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉလႄႈ လႆႈဢၢပ်ႈပၼ်တီႈမုၵ်ႉၸုမ်း RCSS ၼႆႉ မီးတင်းၼမ်၊ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉတိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ပၼ်ယူႇ။ ၵွပ်ႈဝႃႈႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးမိူၼ်ၵၼ်။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉႁူႉဝႆႉဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽေးလူင် တေႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉတႄႉ” ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶမ်းၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ မွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

Photo by – RCSS/ ပၢင်ၵႅဝ်ႈတီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ

တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပိုၼ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ၊ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး၊ လွင်ႈႁူင်းတိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း၊ လွင်ႈၵၢင်ၸႂ်ၽူႈမႃးတိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ လူႇဢၢၼ်ႇၼႄၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈလူပ်းလိုၼ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပီ 2019-2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈမႃႉ 263 မဵတ်ႉ၊ ယႃႈၾိၼ်ႇ 5 ၶၼ်၊ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် 7 ၵေႃႉ၊ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉလႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈၽဝ်ပႅတ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈပၼ်တၢင်းႁူႉ ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူၼ်းမိူင်းဢိၵ်ႇၵူၼ်းသိုၵ်း 5 ပွၵ်ႈ၊ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ထွမ်ႇ ၸၢႆး/ ယိင်း 4,855 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo by – RCSS/ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵၼ် လုမ်ႈၾႃႉ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း

တႄႇဢဝ်ပီ 2016 မႃးထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈႁပ်ႉၵူၼ်းမႃးတိုတ်းယႃႈ မဝ်းၵမ် တင်းသဵင်ႈ မီး 1,600 ၵေႃႉပၢႆ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မႃးတိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ထိုင်ၸၼ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈသေ မၢင်ၸိူဝ်း ပဵၼ်ၽေးတေႃႇၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၸင်ႇလႆႈသူင်ႇမွပ်ႈမႃးတိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပီ 2020 တေႃႇထိုင်လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 (လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်) ၵူၼ်းၶဝ်ႈမႃးတိုတ်းယႃႈ တီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 မီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ ဝၢႆးလင်ၼၼ်ႉတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝၢၼ်ႈဢိုတ်းမိူင်းလႄႈ ယူႇတီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁပ်ႉၵူၼ်းမႃးတိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ယူႇတီႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၺႃးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လုၵ်ႈလၢၼ်တိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၵပ်းသိုပ်ႇမႃး တႃႇဢဝ်လုၵ်ႈလၢၼ် မႃးတိုတ်းယႃႈတီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမီးတင်းၼမ်-ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE