ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်

SSPP ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တေဢမ်ႇလိူင်ႇၽႄႈၼၼ်ႉ တေႁူမ်ႈတင်းၵူၼ်းမိူင်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵႂႃႇ။

Photo by – SSPP Info/ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင် SSPP

ဝၼ်းတီႈ 26/6/2020 ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၽႃႇသႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ မၼ်းပဵၼ်ၶဵၼ်လူင်ၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး မၼ်းၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်၊ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ- ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP လႆႈတမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ၶၢဝ်းပွတ်း/ ၶၢဝ်းယၢဝ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၽေးၶဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လွင်ႈဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တၢမ်ႇ၊ လွင်ႈထတ်းယဵဝ်ႈ ႁူင်းမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး- ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၸၢႆးတၢၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ပဵၼ်ဝၼ်းၸုတ်ႇၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ ၼႆသေတႃႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ ၵူႈၾၢႆႇၵူႈတၢင်းၵေႃႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်။ လွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ယူႇတီႈ SSPP ႁဝ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃး” ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တေဢမ်ႇလိူင်ႇၽႄႈ၊ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တေဢွင်ႇမၢၼ် ထိုင်တီႈလႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တေသိုပ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ မုၵ်ႉၸုမ်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၸၢႆးတၢၼ်းဢွင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “သင်ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉယဵၼ်ႁၢႆၶႅၼ်းလီ ဢမ်ႇၼၼ် ပီၼႃႈမႃးၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတေႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၽဝ်ၸွမ်းၵၼ်မူတ်းမူတ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ပီၼႆႉ ယူႇတီႈ SSPP ႁဝ်းၶႃႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် ပဵၼ်ယႃႈမႃႉ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ထႅင်ႈတၢင်ႇပိူင် တေမီးမွၵ်ႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 3 လၢၼ်ႉပၢႆပၢႆၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်ဢၼ်ၵမ်ႉဢၼ်ၸွႆႈ ၵၢၼ်တႅၼ်းတၢင်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP လႆႈတမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈပၼ် ၶူဝ်၊ တၢင်း၊ တႅၼ်ႈ၊ ၾၢႆ၊ တီႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ဢိၵ်ႇၸွႆႈပၼ် ၸိူဝ်ႉၽၼ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈ ႁႃပၼ်လွၵ်းၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE