သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇ ၽႃႇၺႃးသိုၵ်းတႆး RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းတႆး RCSS ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ်ၼႃႈ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ။

သိုၵ်း RCSS

ဝၼ်းတီႈ 25/6/2020 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 256 ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ သွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇသေ ၽႃႇၺႃးတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ။ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးၵုၺ် ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တၢင်းႁိုင်တေမီးမွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းႁိုင် တေမီးမွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉၼႆႉ။ လႅပ်ႈၶဝ်တေၶႂ်ႈမႃးယႃႉပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS ႁဝ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးလူင်ႈၼႃႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 26 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ်။ ဝၼ်းတီႈ 25 ၼႆႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်း တေမႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်း မႃးဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉၼမ် တႃႇတေၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ ယႃႇႁႂ်ႈတပ်ႉမတေႃႇ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇမႃးတၢင်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇတဝ်ထိူၼ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 25 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝၼ်းတီႈ 26 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယႃႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈထွၼ်ယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇတေၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ၊ သင်ဝႃႈ တပ်ႉမတေႃႇတိုၵ်ႉ တူင်ႉၼိုင်မႃးတၢင်းၼႆႉ ၵႃႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၼ်းတီႈ 26 တႄႉ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ယူႇတီႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပၢႆလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ၽႂ်တေဢမ်ႇလႆႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၽဝ်ယႃႈ၊ သင်ဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃးၼႆ ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၽေး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်ယူႇ ၸဝ်ႈဢုမ်ႈၶိူဝ်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတႆး RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၾၢႆႇ ႁွင်ႇႁၢႆးၵုၺ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႅၼ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးထွၼ်လႄႈ ပၢင်ႇလေႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE