ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဢမ်ႇႁပ်ႉၶေႃႈထၢမ်တႃႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆး သႂ်ႇတီႈပၢႆႉလုမ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဢမ်ႇႁပ်ႉ ၶေႃႈထၢမ် ဢၼ်ၽွင်းတႅၼ်းမိူင်းၵိုင် ဢၢၼ်းထၢမ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ လွင်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆး သႂ်ႇတီႈပၢႆႉလုမ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး။

Photo by – Nang Mya Htwe/ ပၢင်ၵုမ်သမႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၵမ်းထူၼ်ႈ 19

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၵမ်းထူၼ်ႈ 19 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ လုမ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလုင်းၸၢႆးလူင် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ယိုၼ်ႈယွၼ်းတႃႇတွင်ႈထၢမ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးဝႃႈ “ တႃႇတေပဵၼ်လွင်ႈဝႆႉၼၵ်းၼိူဝ်လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးသေ လိၵ်ႈတႆး ဢၼ်ပဵၼ်မဵတ်ႇမၢႆမိူင်းတႆးၼၼ်ႉထုၵ်ႇလီဢဝ်တႅမ်ႈပႃးၼိူဝ် ပၢႆႉလုမ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးယူႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸွင်ႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တေတႅမ်ႈသႂ်ႇယူႇႁႃႉ ”- ၼႆၼၼ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ လုင်းၸၢႆးလူင်းသႅင် ႁူဝ်ပဝ်သၽႃးၸိုင်ႈတႆး တႅမ်ႈလိၵ်ႈတွပ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းဝႃႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇၵေႃႇသၢင်ႈလုမ်းသၽႃးမိူင်းတႆး မိူဝ်ႈပီ 2017 ၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ သႂ်ႇ တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး လိူင်ၶဵဝ်လႅင် ဝူင်းၶၢဝ် ဢၼ်ပဵၼ်မဵတ်ႇမၢႆမိူင်းတႆး၊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈဢၼ်တၢင်တူဝ်လုမ်ႈၾႃႉလႄႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢၼ်ၸႂ်ႉၼႂ်းလုမ်းၼႂ်းၸၢႆး ၼၼ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈ ၵုမ်ႇထူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးၼမ်လႄႈ ပေႃးသႂ်ႇလိၵ်ႈတႆး ဢမ်ႇသႂ်ႇပႃးလိၵ်ႈတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း မၼ်းၸၢင်ႈမီးပၼ်ႁႃ တုၵ်းယွၼ်းမႃးထႅင်ႈ – ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မီးဝႆႉဝႃႈ တႃႇတေတွင်ႈထၢမ် ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်ႇလၢတ်ႈၼၼ်ႉ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးတၵ်းလႆႈယိုၼ်ႈၶေႃႈထၢမ်ဝႆႉလူင်ႈၼႃႈ မွၵ်ႈ 10 ဝၼ်း။

လုင်းၸၢႆးလူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ တၢင်ႇၸေႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇသၽႃးမိူင်းမွၼ်းယင်းတႅမ်ႈပႃးလိၵ်ႈမွၼ်း ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ လုမ်းသၽႃး မိူင်းတႆး ဢၼ်တၢင်တူဝ်မိူင်းတႆးၼႆႉ ယိင်ႈၶႅၼ်းတေလႆႈတႅမ်ႈသႂ်ႇလိၵ်ႈတႆး ဝႃႈၼႆ။

“ပေႃးဝၼ်းၼိုင်ႈမႃး လိၵ်ႈတႆးၼႆႉတိုၼ်းတေလႆႈသႂ်ႇပႃး။ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ပဵၼ်ထမ်း။ လွင်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈပဵၼ်ထမ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ယႃႉတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ” လုင်းလူင် လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸႄႈမိူင်းတႆးၼႆႉ မီးၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇသဝ်းတင်းၼမ်သေ ၸုမ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE