လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈတူၼ်ႈတီး တင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် တႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 9 လၢၼ်ႉလၢၼ်ႉပျႃးပၢႆ၊ ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ။

Photo by – SHAN/ ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2020

ဝၼ်းတီႈ 26/06/2020 ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸတ်းပၢင်ၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈပၢင်ႇပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် (ဢဝူၺ်ႇယႃႇ) ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈၸတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်လႆႈၽဝ်ယႃႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယႃႈၾိၼ်ႇလမ် 2,410 ၵီႊလူဝ်ႊပၢႆ၊ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 515 ၵီႊလူဝ်ႊပၢႆ၊ ယႃႈမႃႉ 51 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉပၢႆ၊ ယႃႈဢႆႊသ် ICE သမ်ႉ 7,626 ၵီႊလူဝ်ႊပၢႆ၊ ယႃႈၵတ်ႉတ မိၼ်ႇ 870 ၵီႊလူဝ်ႊပၢႆ ႁူမ်ႈပႃးယႃႈမဝ်းၵမ်တၢင်ႇပိူင်ထႅင်ႈ ဢိၵ်ႇ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈတူမ်ႈႁုင်တတ်ႉတူႉ 30 သႅၼ်းႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈယူႇ 337.38 ၿီႇလီႇယၼ်ႇ (မႅၼ်ႈငိုၼ်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ 232 လၢၼ်ႉၻေႃႊလိူဝ်ႊပၢႆ) ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈၽဝ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈပၢင်ႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၼၼ်ႉ ယႃႈၾိၼ်ႇလမ် 146 ၵီႊလူဝ်ႊပၢႆ၊ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 291 ၵီႊလူဝ်ႊ၊ ယႃႈမႃႉ 192 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉပၢႆ၊ ယႃႈဢႆႊသ် ICE 501 ၵီႊလူဝ်ႊပၢႆ၊ ယႃႈၵတ်ႉတမိၼ်း 2,202 ၵီႊလူဝ်ႊပၢႆ ႁူမ်ႈပႃးယႃႈမဝ်းၵမ်တၢင်ႇပိူင်ထႅင်ႈ 14 သႅၼ်း ႁူမ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈတင်းမူတ်း မႅၼ်ႈ 608.946 ၿီႇလီႇယၼ်ႇ (မႅၼ်ႈငိုၼ်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ 420 လၢၼ်ႉၻေႃႊလိူဝ်ႊ) ၼႆယဝ်ႉ။

Photo by – SHAN/ ၸွမ်းၽွင်းလူင် မိူင်းတႆး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊလိၼ်းထုတ်ႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၵႃႈၶၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လႆႈၽဝ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တီႈတူၼ်ႈတီးတင်း လႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ တင်းမူတ်းႁူမ်ႈၵၼ် မႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈယူႇ 946.328 လၢၼ်ႉလၢၼ်ႉပျႃး၊ မႅၼ်ႈငိုၼ်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ 652  ၿီႇလီႇယၼ်ႇ ၻေႃႊလိူဝ်ႊ  ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/6/2020 ၼၼ်ႉ လႆႈတီႉၺွပ်း ၶိူင်ႈႁုင်တူမ်ႈတတ်ႉတူႉ 47 ဢၼ်၊ ၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင် ယႃႈမဝ်းၵမ်ထႅင်ႈ 50 ဢၼ် တီႈလွႆၶၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ တင်းမူတ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်း မၢၼ်ႈယူႇ 3.379 ၿီႊလီႊယၼ်ႊ (ဢမေႊရီႊၵၼ်ႊ 2.3 ၻေႃႊလိူဝ်ႊ) ဝႃႈၼႆ။

ပီၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းမူတ်းမီး 5 တီႈ တႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ တူၼ်ႈတီး၊ လႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ။ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လႆႈၽဝ်ၵႂႃႇတင်းမူတ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းယူႇ 1217.712 ၿီႊလီႊယၼ်ႊ (ဢမေႊရိၵၼ်ႊ 839 လၢၼ်ႉၻေႃႊလိူဝ်ႊ) ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပီ 2019 ၼၼ်ႉ လႆႈၽဝ်ၵႂႃႇ 3 တီႈ တႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇလႄႈ တူၼ်ႈတီး။ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လႆႈၽဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉၼၼ်ႉသမ်ႉ မႅၼ်ႈၶၼ်ငိုၼ်းတင်းမူတ်း 451.746 ၿီႊလီႊယၼ်ႊ (ဢမေႊရိၵၼ်ႊ 301 လၢၼ်ႉၻေႃႊလိူဝ်ႊပၢႆ)၊ တေလႆႈဝႃႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၼမ်တိူဝ်းလိူဝ်မႃးပီ 2019 ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE