RCSS ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူၺ်းပီၼႆႉ ဢမ်ႇၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ

RCSS ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈႁဵတ်း သၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း တူင်ႉၼိုင်မႃး ၼႂ်းပီ 2019-2020 ။

Photo by – RCSS/ ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် RCSS ဝၼ်းတီႈ 26/6/2020 ၼႆႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/06/2020 ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ။ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်းတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တမ်းဝၢင်းပေႃႇလသီႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်မႃး တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈၵေႃႇတင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်တႃႇငၢၼ်းမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ ၼႂ်းပီ 2019 – 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၵၢၼ်မူၼ်ႉမႄးတၢင်းယၢမ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၵၢၼ်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵႅတ်ႇၶႄၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ၼႂ်းပီ 2019 – 2020 ၼႆႉ ယႃႈလမ် 47.117 ၵီႊလူဝ်ႊ၊ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 30.13 ၵီႊလူဝ်ႊ၊ ယႃႈမ 682,461 မဵတ်ႉလႄႈ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် 293 ၵေႃႉ။

Photo by – RCSS/ ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် RCSS ဝၼ်းတီႈ 26/6/2020 ၼႆႉ

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လႆႈမူၼ်ႉမႄးတၢင်းယၢမ်ႈ ပူၵ်းပွင်ပၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၸဵမ်ၵူၼ်းၸၢႆး ၼၢင်းယိင်း တင်းမူတ်း 1,929 ၵေႃႉ၊ ဢိၵ်ႇ လႆႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵႅတ်ႇၶႄၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း ၸွမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS မီး 469 ပွၵ်ႈ၊ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸၢႆးယိင်း တင်းမူတ်း 256,363 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈမီးပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။ ယႃႈတႄႉ တေၽဝ်ၼႂ်းမိူင်းၵူၺ်း၊ တီႉလႆႈတီႈလႂ် တေၽဝ်တီႈၼၼ်ႉၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ- ၸွမ်းၼင်ႇ မီးၶေႃႈလႆႈၸႂ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႃႈ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ ပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ RCSS ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ၊ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇသွင်ၾၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၼႆသေ ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇ ယႃႈလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈ ဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း တီႉၺွပ်းလႆႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈမွပ်ႈပၼ်တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉမတေႃႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းလႆႈမွပ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉ ယႃႈမႃႉ 78,149 မဵတ်ႉ၊ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 10.61 ၵီႊလူဝ်ႊ၊ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် 9 ၵေႃႉလႄႈ ရူတ်ႉၵႃး(ၵဵင်) 1 လမ်း၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 1 လမ်း၊ ၾူၼ်း 1 လုၵ်ႈလႄႈ ငိုၼ်း 170,000 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE