ဝၢၼ်ႈႁႆး ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ ပီၼႆႉ ယူႇတီႈ SSPP ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ SSPP ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်ၵမ် မိူဝ်ႈပီ 2018

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2020 ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ၊ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈလႄႈ ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ပႆႇယဵၼ်ႁၢႆ၊ တိုၵ်ႉလၢမ်ႈၽႄႈဝႆႉယူႇ ၸဵမ်ၼွၵ်ႈမိူင်း/ ၼႂ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် တၢၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ပီၼႆႉ တီႈႁဝ်းၶႃႈ SSPP ဝၢၼ်းႁႆးတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၶႃႈ။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ ယူႇတီႈလၢႆၾၢႆႇလၢႆတၢင်းၵေႃႈ ႁၢမ်ႈႁႄႉ ၵူၼ်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်၊ ႁၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလၢမ်းသေ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇဝႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ႁဵတ်းပွႆးႁဵတ်းလၢမ်း၊ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ယူႇတီႈ SSPP တီႉၺွပ်းလႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵဵပ်းႁုပ်ႈတုမ်ၵၼ်ဝႆႉသေ တေဢဝ်ဝႆႉၽဝ်ၸွမ်းၵၼ် ၼႂ်းပီတေမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် တၢၼ်းဢွင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပီၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၽဝ်ၶႃႈ၊ တေၵဵပ်းႁုပ်ႈတုမ်ၵၼ်ဝႆႉသေ ပေႃးပီတေမႃး တေႁူမ်ႈၵၼ်သေၽဝ်ၵႂႃႇ၊ ဢမ်ႇၼၼ် သင်ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ယဵၼ်ႁၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉလီငၢမ်းၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇတေႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈ ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၼႆႉ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉမႃး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ/ ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးၵူႈပီ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပီၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE