သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငႅၼ်း ၼႄးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသိုၵ်းတႆး

Photo by – google/ သိုၵ်း RCSS

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငႅၼ်း ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် သွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉတီႈ တိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ ၵဵင်းတုင်၊ မၢပ်ႇမႂ်ဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸူဝ်းမိူင်း ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ် – လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငႅၼ်းသွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လႆႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၶႃႈ။

တွပ်ႇ – လွင်ႈၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ဝႆႉ 2 တွၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ တွၼ်ႈ 1 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸယၽ ၶဝ်ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၽႂ်သေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈငႅၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်။ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ပေႃႈထဝ်ႈမႄႈထဝ်ႈ တီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ တူၵ်းၸႂ်သေ ပဵၼ်လူမ်းၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵပ်းၸူးၶႃႈသေ ၶႃႈၵေႃႈၼႅတ်ႈၵႂႃႇတူၺ်း၊ ၽိူဝ်ႇၶႃႈၶဝ် ၵႂႃႇထိုင်တီႈၼၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႃးၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း သႂ်ႇၶိူဝ်းသိုၵ်းတဵမ်တူဝ် တင်းမူတ်းမီး 11 ၵေႃႉ၊ ၸၽယ သမ်ႉသႂ်ႇၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ယိပ်းၵွင်ႈပွတ်း ၵွင်ႈယၢဝ်းၵၼ် ၸေးမိုဝ်း 8 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် 19 ၵေႃႉ။ ၶဝ်ၶဝ်ႈၵူတ်ႇသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်မွၵ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းၼႆႉ။

ထၢမ်- ၵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇRCSS သမ်ႉၶိုင်ပွင်လၢတ်ႈပၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။

တွပ်ႇ- ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၶႃႈၵေႃႈဝႃႈ တေသွၵ်ႈတဝ်ၸိူင်ႉၼႆ တေလႆႈမီးဝႆႉႁပ်ႉဢၶႂၢင်ႉၶူၼ်ႉသွၵ်ႈမၼ်းၶႃႈဢေႃႈ၊ ပေႃးဢဝ်ပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊဝႃႈတႄႉ။ ယူႇယူႇသေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉမႃးၶဝ်ႈသွၵ်ႈၸိူင်ႉၼႆဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵမ်းၼႆႉၶႃႈၵေႃႈ ၵပ်းၸူးတီႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇသေ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ပေႃးၵႂႃႇၽႅဝ်တီႈပုၼ်ႉယဝ်ႉႁႃႉ ၶႃႈၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇလႆႈႁူႉ။ လွင်ႈၼႆႉၶႃႈၵေႃႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၶဝ်ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ မီးလွင်ႈသင်မႃးၼႆႉ ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသူၸဝ်ႈဢိူဝ်ႈ ၶႃႈၵေႃႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ တီႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ။

ၵမ်းၼႆႉ သိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ၊ ၸၽယ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးဢုပ်ႇၵၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈႁိူၼ်းလီလီသေ ယူႇတီႈၸယၽၶဝ် ၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈႁဝ်းဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉမၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသင်သူလႃႇ၊ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႅင်ႈၶႃႈမႃး ႁႂ်ႈၶႃႈႁဝ်းမႃးၸွႆႈတူၺ်း ႁႂ်ႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃး ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ယွၼ်ႉပိုတ်ႇလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵမ်းၼႆႉ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶူၼ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးသေ ႁဵတ်းၸွမ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၼၼ်ႉ၊ ၶဝ်သွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉႁွင်ႈၼိုင်ႈ၊ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈယဝ်ႉၸၼ်ႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇႁၼ်မီးၶူဝ်းၽိတ်းမၢႆမီႈသင်၊ ၶဝ်ႁၼ် ၵူၼ်ပလိၵ်ႈမိူၼ်တင်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉဝႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ယွၼ်းၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ 30 တူဝ်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁၼ်ၵူၼ် လၢႆးမိူၼ်တပ်ႉသိုၵ်းထႆးၼၼ်ႉၽိုၼ်ၼိုင်ႈ သၢႆၵႅတ်းသဵၼ်ႈၼိုင်ႈ၊ သၢႆၵႅတ်းၼၼ်ႉ မီးလၢဝ် ပဵၼ်သီၶဵဝ်။ ၵမ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈႁိူၼ်း၊ ၸယၽ၊ ပလိၵ်ႈလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵေႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၶူဝ်းၶွင်ၽိတ်းသင်ၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်း မွၵ်ႈ 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉ။ ဢၼ်ၶဝ်ပႂ်ႉဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်း 20 မိၼိတ်ႉ၊ သွၵ်ႈတဝ်ယဝ်ႉ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ။ မိူဝ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ။

ထၢမ် – ၵဵဝ်ႇၵပ်းဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးသွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငႅၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်သင်သေ မႃးသွၵ်ႈတဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ၶဝ်ဝႃႈ မီးၵူၼ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ ၶဝ်မႃးသွၵ်ႈတဝ်ၶႃႈဝႃႇ ဢၼ်ၼႆႉတူဝ်ၶိင်းၸယၽ တပ်ႉမူးလၢတ်ႈ။

ထၢမ် – ၵမ်းၼႆႉ တွၼ်ႈသွင်ၼၼ်ႉၶႃႈလူး ပဵၼ်လွင်ႈသင်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – တွၼ်ႈသွင်ၼႆႉ ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼႂ်းၵႄႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ ထိုင် 11 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 18 ၼႆႉၵူၺ်း။ တေပဵၼ်ၽႂ်တႄႉၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ပဵၼ်သိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၸယၽ ၼႆႉ ၶဝ်ၵႂႃႇတီႉဢဝ် ၼၢင်းယိင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈၼိုင်ႈလႄႈ လၢၼ်ၸၢႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးယွတ်ႈတိပ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈငႅၼ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ ၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈတိူင်းသိုၵ်း သၢမ်ၸဵင်ႇဝႆႉ။

ထၢမ် – ဢၼ်ဝႃႈၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်း တွၼ်ႈၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶူဝ်းၽိတ်းသင် ၵမ်းၼႆႉ တွၼ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆႉသမ်ႉ မႃးတီႉၵႂႃႇ ယွၼ်ႉလွင်ႈသင်ထႅင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉလႆႈလီလီ၊ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တူၵ်းၸႂ်ၵၼ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ ႁဵတ်းသင် ၵၢင်ဝၼ်းၼႆႉ သမ်ႉပေႃးၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈတဝ်ယဝ်ႉ ၵၢင်ၶိုၼ်းမႃး သမ်ႉမႃးတီႉဢဝ် ၼၢင်းယိင်းလႄႈ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၵႂႃႇၼႆႉ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ဢဝ် ပႃးငိုၼ်းၵႂႃႇၸွမ်းထႅင်ႈ 2 ပၢၵ်ႇပၢႆ။

ထၢမ် – လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼၢင်းမေးၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်း RCSS ၼႆၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ – ၸႂ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းသိုၵ်း RCSS ႁဝ်းၼႆႉၶႃႈ။ ၽူႈၸၢႆး ဢၼ်တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၸွမ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်လၢၼ်ၸၢႆးၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းယိပ်းငိုၼ်း ဢၼ်သိုၵ်းႁဝ်းၵႂႃႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ လႆႈမႃးသေ မႃးပၼ်မၼ်းဝႆႉ၊ ၵႂၢမ်းၶဝ်ၼႆႉ ပိၼ်ႈၵႂႃႇပိၼ်ႈမႃး ဢမ်ႇငၢမ်ႇၵၼ်။ မိူဝ်ႈၵႆႈသမ်ႉဝႃႈ ငိၼ်းၶဝ်ဝႃႈ မႃးၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်။ ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းၼႆႉ ယိပ်းငိုၼ်းၶွၼ်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵဵပ်းလႆႈမႃးၼၼ်ႉ မႃးပၼ်ယိပ်းဝႆႉ၊ ၵႂၢမ်းၶဝ်လၢတ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၶူပ်းငၢမ်ႇၵၼ် ၶဝ်ၶႂ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ထၢင်ႇထိူမ်လွင်ႈၼႆႉၵမ်းသိုဝ်ႈၵေႃႈ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ၶဝ်ဢမ်ႇလၢတ်ႈတႅၵ်ႇလႅင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶဝ်မႃးသွၵ်ႈတဝ် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ။

ထၢမ် – ပေႃးၼႆ ၸႂ်ႈတႄႉယူႇၶႃႈႁႃႉ လွင်ႈၶဝ်ဝႃႈသိုၵ်းတႆး ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼႆ။

တွပ်ႇ – ၼႂ်းပိူင်မူႇၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈမီး မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈ ၾၢႆႇမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈလႂ် ၸွမ်းၼင်ႇတီႈႁဝ်းၶႃႈယူႇ ၵုမ်းၵမ် ၼႃႈတီႈႁဝ်းၶႃႈတူင်ႉၼိုင်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၼိုင်ႈပီၼႆႉ ၶဝ်ႈသၢၼ်ပုင်းၶိုင်ႈ ပိူင်ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈမီးဝႆႉဢၼ်ၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းၶႃႈ တေဢမ်ႇၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး ဢထမ်ႇမတဵၵ်းတဵင် လူၺ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႉလၢႆးလွၵ်ႇငိုတ်ႈသင်သေယွၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ထၢမ် – လွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈငႅၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶဝ်သေ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၸွႆႈၶပ်းၶိုင်ပၼ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၶႃႈၵေႃႈထူဝ်းထၢမ်တပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်ဝႃႈ ၶဝ်ၽိတ်းဢမူႉ ဢီႈသင်၊ သူတေပွႆႇပၼ်ၶဝ်မိူဝ်ႈလႂ် ၶဝ်တွပ်ႇမႃးဝႃႈ ၶဝ်တေထၢမ်တူၺ်းၾၢႆႇတိူင်းသိုၵ်းၶဝ်ၵွၼ်ႇ၊ ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းတေပႂ်ႉၵႂၢမ်းတွပ်ႇသူယူႇၼႃႈ ပေႃးမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈတွပ်ႇပၼ်ႁဝ်းၶိုၼ်း လၢတ်ႈၶဝ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

ထၢမ် – လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း 2 ၵေႃႉၼႆႉ လွင်ႈၼႆႉၸႂ်ႈယူႇၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ – ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ လိူင်ႈလၢဝ်းမၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ၵေႃႉတွၼ်ႈဝႆႉ။ သိုၵ်းႁဝ်း 2 ၵေႃႉၼႆႉ ထုၵ်ႇၶဝ်တီႉၺွပ်းဝႆႉ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ဝၼ်းတီႈ 18 ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵမ်းၼႆႉ ၶဝ်တေလႆႈၶေႃႈမုလ်း တီႈသိုၵ်းႁဝ်း 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ ထိုင်ဝၢႆးဝၼ်းမႃး ၶဝ်ၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ်တီႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငႅၼ်းၼၼ်ႉ။ ၶႃႈႁဝ်းတူၺ်း တီႈဝႂ်ဢၶႂၢင်ႉၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းမၢႆထိုင်ဢၼ်ၶဝ်လႆႈ ၶေႃႈမုလ်းၼၼ်ႉမႃးတီႈၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇမႃးၵူတ်ႇထတ်းၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။ လွင်ႈဝႃႈလႆႈၶၢဝ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်သေ မႃးၶူၼ်ႉၼႆၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၶူပ်ႉငၢမ်ႇဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ။

တေႃႇလဵဝ် ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ 2 ၵေႃႉၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင်ဝႆႉ ႁူမ်ႈပႃးၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉသေ။

ထၢမ် – လွင်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းၼႆႉလူး တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၸွႆႈၶဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈ။

တွပ်ႇ – လွင်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈထူဝ်းထၢမ် တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶဝ်ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ တေထၢမ်တူၺ်းၾၢႆႇတိူင်းသိုၵ်းၶဝ်ၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆၵူၺ်း။

ထၢမ် – ပေႃးတူၺ်း RCSS ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸုမ်းၼိုင်ႈသေ ပေႃးပၵ်းလုမ်းဝႆႉယူႇ ၼႂ်းမိူင်းၶႃႈယဝ်ႉ၊ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပွင်ႇပၼ်လုမ်းၵပ်းသၢၼ်သင်ၶႃႈလႃႇ။

တွပ်ႇ – လွင်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁဝ်းၵႂႃႇပၢင်မႃႇသႃ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႉဢဝ်ၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ တီႈပၢင်မႃႇသႃႇၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၼ်ႁႃ လွင်ႈလွႆတေႃႇၶမ်း တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းပႆႇယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း တီႈမိူင်းပဵင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ မၼ်းၶမ်ၵၼ်ဝႆႉလၢႆလၢႆဢၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၵေႃႈလၢတ်ႈၶဝ် သိုၵ်းႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ မီးဢမူႉသင်ၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈ သိုၵ်းတေႃႇသိုၵ်း မႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၶႃႈလႄႈ ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶဝ်ၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၵူၺ်း ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၶွင်ၶဝ်တႄႉ ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးဢဝ်ပၵ်းပိူင်ၵူတ်ႇမၢႆဝႃႈတႄႉ မၼ်းပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းယႄး (ပလိၵ်ႈ)မူတ်းမူတ်းၶႃႈလူး ပေႃးတေႁဵတ်းသင်ၼႆ။ ႁဵတ်းသင် သိုၵ်းသမ်ႉယူႇယူႇၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ တီႈမိူင်းပဵင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ပေႃႉထုပ်ႉ ၸႅတ်ႈထၢမ် ၸႂ်ႉလၢႆးၵျၢမ်းတေႃႇၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈမီးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE