သုၼ်ႇပိူင်ႇငမ်း ၶူဝ်းၶွင်ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် လႄႈ လွင်ႈမႅင်ႇၵၼ်ၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ

0
121

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႅၼ်ႇမႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းလၢႆၶဝ် ဢဝ်လႅၼ်လိၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽႂ်မၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပူၵ်းတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်လဵဝ်ၵၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉဝႃႈဢဝ်လႅၼ်လိၼ်ပူႇမွၼ်ႇၽႂ်မၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပူၵ်းတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိူင်ႉၼၼ်သေတႃႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈ လႅၼ်လိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ထုၵ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပွႆႇၽႃႈပႅတ်ႈ ၼင်လိၼ်၊ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ဢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇပိူင်ႇၽွင်းငမ်းမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၼၼ်ႉ။ လွင်ႈပိူင်ႇငမ်းလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၼႆႉ ပဵၼ် “လွင်ႈပိူင်ႇငမ်း” ဢၼ်တူၵ်းပိုၼ်ႉတူၵ်းထၢၼ်သုတ်းတီႈ ၼႂ်းလွင်ႈပိူင်ႇငမ်းဢုၵ်ႉၸႃႇၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ “လွင်ႈပိူင်ႇငမ်း” တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်ၼႆႉ ပၼ်လွင်ႈႁပ်ႉပၢၵ်ႇ (ဢႃႇမၶၢမ်ႇ) တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸူဝ်ႈပၢၼ် ၶွင်ပဵၼ်ၵေႃႉပဵၼ်ၵူၼ်းမၼ်းၵွၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပၼ်ပႃးလွင်ႈႁပ်ႉပၢၵ်ႇ ဢၼ်တူၵ်းပိုၼ်ႉတူၼ်းထၢၼ်သုတ်းတီႈ တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းၶဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇမူၺ်ႉႁၢႆဝၢႆးၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၵိုၵ်းၸႄႈမိူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶဝ်ၼႆႉ ပိူဝ်ႈဝႃႈ ပိူင်ႇငမ်းလႅၼ်လိၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽႂ်မၼ်း ဝႆႉလႄႈ ၵႃႈပဵၼ် ၶူဝ်းၶွင်ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် ဢၼ်မီးတႂ်ႈလိၼ်ၼိူဝ်လိၼ်တင်းသဵင်ႈ၊ ပႃႇမႆႉလူင်ထိူၼ်ႇ၊ ၵႄးသၢႆမႄႈၼမ်ႉ၊ ဢဝ်ၸဵမ်လုမ်ႈၾႃႉၵၢင်ႁၢဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၶွင်ၸႄႈမိူင်းၶဝ် ပိူင်ႇငမ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ မီးၵေႃႈ သမ်ႉမီးသုၼ်ႇပိူင်ႇငမ်းဝႆႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပိူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်ဢၼ် ၸႄႈမိူင်း (ႁိုဝ်) ၸိုင်ႈမိူင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပူၵ်းတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၸႄႈမိူင်း (ႁိုဝ်) ၸိုင်ႈမိူင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိူင်ႇငမ်းဝႆႉၼင်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်သေ ၸႄႈမိူင်းၶဝ် ပိူင်ႇငမ်းၶူဝ်းၶွင်ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် ဢၼ်မီးတီႈလႅၼ်လိၼ်ၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းၼႆႉဝႆႉ ဝႃႈၼႆၵေႃႈယႃႇ သမ်ႉမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉပၼ် တႃႇပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶဝ်ၽွင်ႈ ၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈပိူင်ႇငမ်းၶူဝ်းၶွင်ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် ၸႄႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ လွင်ႈၸႅၵ်ႇမႅင်ႇ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ လႆႈဢဝ် “ပိူင်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ” သေ ၵွၼ်းၵိူင်ႈပၼ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ တီႈပိူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၼႆႉ တေလႆႈဢဝ်ဢႃႇၼႃႇသုၼ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ယိုၼ်ႈပၼ်ဝႆႉတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်း လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၶဝ် ႁင်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။ ငိုၼ်းၶွၼ်ႇ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်းၶဝ် ၵဵပ်းလႆႈမႃးတီႈၸႄႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈၸႄႈမိူင်းၶဝ်ယဝ်ႉ။ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵဵပ်းလႆႈမႃးတီႈၸႄႈမိူင်း ၶဝ်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၸႅၵ်ႇမႅင်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတင်းလၢႆပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈတွၼ်ႈၵၼ် တႃႇၽွၼ်းပၢင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုလ်း – ပပ်ႉမႅၵ်ႉၵသိၼ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ မၢႆ 18, June 2019


eastern_breeze
SHARE