သင်ၶၸဝ်ႈ တင်း တၵ်ႉၵႃႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်း လွင်းသွမ်းသၢၼ်

0
296

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸၢဝ်းတႆး တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ/ မိူင်းၵွၵ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်း လွင်း သွမ်းသၢၼ် တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ 190 တူၼ်။

Photo by – ၸဝ်ႈၶူးဢိတ်ႉသရိယ/ ပၢႆႉပၢင်ပွႆးလွင်းသွမ်းသၢၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ 190 တူၼ်

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 23/2/2020 လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈၸိုင် ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်း တႆး၊ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉတႆး၊ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလူႇ တၢၼ်းလွင်းသွမ်း သၢၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး 190 တူၼ်။ ပၢင်လူႇတၢၼ်းလွင်းသွမ်းသၢၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး သႃထုပရႃႇတိတ်ႇ သွႆး 44/1 ယၢၼ်းၼႃးဝႃး ၵုင်းထဵပ်ႈ/ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ၸဝ်ႈၶူး ဢိတ်ႉသရိယ ႁူဝ်ပဝ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်း လွင်းသွမ်းသၢၼ်ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းပုၼ်ႈတႃႇၵမ်ႉထႅမ် ၵၢၼ်ႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈသေ မႃး ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် တၵ်ႉၵႃႇႁဝ်းၶဝ် ပေႃးတေလႆႈလူႇလႆႈတၢၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိတ်း ႁွႆးမီးၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

တၵ်ႉၵႃႇတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈလူႇတၢၼ်းလွင်းသွမ်းသၢၼ်ၼႆႉ သင်ပဵၼ်လႆႈ ႁဝ်း ၶႃႈတၵ်ႉၵႃႇၵူၼ်းႁိူၼ်းတင်းလၢႆ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းၵၼ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လွင်းသွမ်း ဝတ်ႉထု ငိုၼ်းတွင်းၼႆ တေလီယူႇယူဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈၶဝ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းထႅင်ႈလႄႈ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈပဵၼ်ငိုၼ်းတွင်းၵမ်ႉၸွႆႈၵၢၼ် ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်းလွင်းသွမ်းသၢၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းထပ်း ၵၼ်မႃးမီး 3 ပီယဝ်ႉ။ ပေႃးပႃးပီၼႆႉၸိုင် တေပဵၼ် 4 ပီ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူး ဢိတ်ႉသရိယ တိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ ယွၼ်းမွၵ်ႇထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸၢဝ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇတီႈ ၸမ်တီႈၵႆတင်းသဵင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ယွၼ်းမွၵ်ႇထိုင်ပႃးထႅင်ႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းထႆးတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈမႃးႁူမ်ႈၵိၼ်ႁူမ်ႈ လူႇလူၺ်ႈၸွမ်းၵၼ်သေၵမ်း” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်းလွင်ႈသွမ်းသၢၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 3 ပီ 2019 ၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶ ၸဝ်ႈမီး 175 တူၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE