ပၢင်ပွႆးၶူၼ်ႉၶႆႈ/ တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

0
215

ပၢင်ပွႆးၶူၼ်ႉၶႆႈ/ တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈလႄႈ ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၸဝ်ႈႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈ ၶူး 2 တူၼ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။

Photo by – သင်ၶၸဝ်ႈလၢႆးၶႃႈ/ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ဝၼ်းတီႈ 17-22/2/2020 သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈပတ်းပိုၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶူၼ်ႉၶႆႈ/ တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယတ်ႉ တိသတ်ႉ ထမ်ႇမ ပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းတေႃႇႁူဝ်ဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ တင်းမူတ်း သင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈတွပ်ႇ 624 တူၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈ တွပ်ႇလိၵ်ႈပီၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈၼမ်လိူဝ်ၵူႈပီ။ ပီၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ တႅမ်ႈတွပ်ႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 36 ပွၵ်ႈလႄႈ ၶူၼ်ႉၶႆႈပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 62 ။ သင်ၶၸဝ်ႈၶဝ်ႈတွပ်ႇ ၸဵမ်တႅမ်ႈတွပ်ႇ/ ၶူၼ်ႉၶႆႈ မီး 624 ၸဝ်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်လႄႈ ၸဝ်ႈပွင်ၵၢၼ် 70 တူၼ် သင်ၶၸဝ်ႈတင်းမူတ်းမီး 694 တူၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈပီၼႆႉ လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈၵူႈၵၢၼ်ႇၵျွင်းမႃးၸုင်ႇၵၼ် တီႈၵျွင်းတေႃႇႁူဝ်ဝဵင်း။ လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ထိုင် 11 ၶမ်ႈသမ်ႉ တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ၊ လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ထိုင် 13 ၶမ်ႈသမ်ႉ ၶူၼ်ႉၶႆႈ။ ၼႂ်း ဝၼ်းလိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ ၼႄမၢႆဢွင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်သၢမ်လပ်းသမ်ႉ တေတွၼ်ႈသူးလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉမၢႆတွင်းၼႂ်းပၢင်ပွႆးတႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ထမ်ႇမႃႇၸရိယ သွင်တူၼ်။ တေပဵၼ်ၸဝ်ႈၶူး တေႇၸၼိ ယ ၵျွင်းတေႃႇႁူဝ်ဝဵင်း ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးသႃသၼႃထၸထမ်ႇမႃႇၸရိယလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၶူးဝိထေႃးၽႃႇသ ၵျွင်းတေႃႇႁူဝ်ဝဵင်း ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလထမ်ႇမႃႇၸရိယ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇ ၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈၼႆႉ တေမီးပၢင်တြႃးၵူႈၶမ်ႈ တႄႇဢဝ်လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ တေႃႇထိုင် 13 ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းတႄႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE