ပၢင်ပွႆးထၢမ်တွပ်ႇ ၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈ သႃႇသၼပႃႇလၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းပဵင်း

0
180

သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးထၢမ်တွပ်ႇ ၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈသႃႇသၼပႃႇလၸဝ်ႈ ၵမ်းထူၼ်ႈ 30 ပွၵ်ႈ မီး လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ 190 တူၼ်ပၢႆ။

Photo by – သင်ၶၸဝ်ႈ မိူင်းပဵင်း/ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းပဵင်း

ပၢင်ပွႆးထၢမ်တွပ်ႇ ၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈသႃႇသၼပႃႇလၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၵမ်းထူၼ်ႈ 30 ပွၵ်ႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 16/2/2020 ထိုင် 19/2/2020 တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈထမ်း ဝတ်ႉလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ၸဝ်ႈၶူး ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းပၢင်ပွႆးထၢမ်တွပ်ႇၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းပဵင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ တင်းမူတ်းမီး 194 တူၼ်၊ ဢၼ်ၶူၼ်ႉၶႆႈတွပ်ႇသူပ်း မီး 102 တူၼ်လႄႈ ဢၼ်တႅမ်ႈတွပ်ႇသမ်ႉ မီး 92 တူၼ်” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16/2/2020 ၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ 1 တူၼ်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်း မိူင်းပဵင်းထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – သင်ၶၸဝ်ႈ မိူင်းပဵင်း/ ပၢင်ပွႆးယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမိူင်း ၵူၼ်းၸႃႇတိ မိူင်းပဵင်း သင်ၶၸဝ်ႈ 1 တူၼ်လႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း 2 ၵေႃႉ

ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶူး Dr. ထမ်ႇမသႃႇမိ ၼေႃႇၶမ်းလ ဝတ်ႉႁူမ်ႈၶမ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈၶူး ပႃႇရၵူႇ သုင်သုတ်း ဢၼ် ၸုမ်းၸၼ်ႉၸွမ်လုမ်ႈၾႃႉ U.S.A ဢမေႇရိၵ ၼွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် တီႈမိူင်းသိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ ၼႂ်းပီ (2019)။

ၵူၼ်းႁိူၼ်း 2 ၵေႃႉတႄႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းလႅင်းသႂ်ႁိူင်း ထုင်ႉပၢင်ႇလႅင်းသႂ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈၶူး ပႃႇရၵူႇသုင် သုတ်း ဢၼ်ၸုမ်းၸၼ်ႉၸွမ် လုမ်ႈၾႃႉ U.S.A ဢမေႇရိၵ ၼွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် တီႈမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ ၼႂ်းပီ (2019) လႄႈ ပႃႈ ၼၢင်းဢၢမ်ၼူၼ်း ထုင်ႉပၢင်ႇ လႅင်းသႂ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈၶူး ပႃႇရၵူႇသုင်သုတ်း ဢၼ်ၸုမ်းၸၼ်ႉၸွမ် လုမ်ႈၾႃႉ U.S.A ဢမေႇရိၵ ၼွပ်ႈ ယိုၼ်ႈပၼ် တီႈမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ ၼႂ်းပီ (2019) ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE