သင်ၶၸဝ်ႈယိုၼ်ယၼ် ပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင် တေပဵၼ်ယူႇ

0
289

ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးမီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ ပွႆးလိူၼ်သီႇမူၼ်း တီႈမိူင်းၵိုင်ပီၼႆႉၵေႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Pagoda Mongkung/ ထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇလူင် မိူင်းၵိုင်

ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ တေႃႇထိုင် လိူၼ်သီႇမူၼ်းၸိုင် ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ မိူင်းၵိုင် တေဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ပွႆးလိူၼ်သီႇမူၼ်း တီႈထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇမိူင်းၵိုင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၸဝ်ႈၶူး သေႃးတေႇယ မိူင်းၵိုင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း Ph.D မိူင်းၵွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပွႆးလိူၼ်သီႇမူၼ်းတီႈမိူင်းၵိုင်ႁဝ်းၶႃႈပီၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈမိူင်းၵိုင် တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇယူႇၶႃႈ။ ဢၼ်မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႆႉဝႃႈ တေဢမ်ႇၸတ်း ႁဵတ်းယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ”ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆးရတ်ႊသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ (ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19) ဢၼ်ပဵၼ်တီႈဝူႊႁၢၼ်ႊၼၼ်ႉ ၽႄႈဝႆးၸပ်းငၢႆႈသေ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတႄႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈၵႂႃႇတီႈၵူၼ်းၵိုၼ်း၊ ႁႂ်ႈပူၵ်ႉသူပ်းပူၵ်ႉပၢၵ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2020 ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လၢႆလၢႆဝဵင်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပွႆး။

ၸဝ်ႈၶူး သေႃးတေႇယ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ႁဝ်းၶဝ် လိုဝ်းၵၼ်ၸွမ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၼႂ်းသႃးဝႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆးရတ်ႊသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉသေ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပွႆးယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ တေ ၸတ်းႁဵတ်း မိူၼ်ပၵ်းၵဝ်ႇ ပိူင်ၵဝ်ႇ မိူၼ်ၵူႈပီပီၵႂႃႇယူႇ”ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးလိူၼ်သီႇမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၵူႈပီပီ မီးပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးသိုဝ်ႉၶၢႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇ တၢၼ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။

ဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်းပုတ်ႉထသႃသၼႃၵေႃႈပဵၼ်ဝၼ်း ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၼၼ်ႉဝၼ်းၼိုင်ႈ။ ပဵၼ်ဝၼ်း ဢၼ် ပုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၵူဝ်းတမၶိုၼ်းသူႇ (ၶိုၼ်းပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵဝ်ႇမိူင်းလင်)လႄႈၽူတ်ႇ(ၶျွတ်ႈ) ဢဝ်ပေႃႈမႄႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶမ်း ၸဝ်ႈ လႆႈမီးတႃႁၼ်ထမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE